Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teória v praxi
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035145
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33235 €
Sumár projektu:Žiadateľom projektu je Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou, ktorá patrí medzi najúspešnejšiu a najznámejšiu vzdelávaciu inštitúciu v oblasti odborného vzdelávania v regióne. V súčasnosti školu navštevuje 228 žiakov. Štvorročný študijný program poskytuje vzdelanie v ekonomickom odbore, ako je účtovníctvo, podniková ekonomika a aplikovaná informatika. Zároveň poskytuje vzdelanie v oblasti cudzích jazykov (anglického, nemeckého a ruského jazyka). Väčšina našich žiakov má záujem o anglický jazyk. Pridanou hodnotou štúdia na našej škole je kladenie dôrazu na nevyhnutnosť prepájania teórie s praxou, prostredníctvom cvičných firiem, v ktorých majú žiaci možnosť prakticky si overiť svoje vedomosti a zručnosti v simulovanom zahraničnom obchodnom prostredí. Ďalej žiaci 3. a 4. ročníka musia absolvovať povinnú odbornú prax na dohodnutých pracoviskách. Práve tu sa nám otvára priestor pre identifikáciu našej potreby, ktorou je prehlbovať prepájanie teórie s praxou tak, aby sme vyprodukovali nielen teoretických odborníkov pre pracovný trh, ale najmä skúsených a prakticky použiteľných odborníkov s aktívnou komunikáciou v anglickom jazyku. Preto sme zadefinovali cieľ projektu: Zvýšiť uplatniteľnosť našich žiakov na trhu práce, prostredníctvom realizácie zahraničnej odbornej mobility, a to zvýšením odborných a jazykových kompetencií žiakov. Situácia ohľadom zamestnania, sa po ukončení štúdia neustále zhoršuje, a nájsť si prácu je náročný proces, preto sme sa rozhodli zareagovať na daný stav a zvýšiť šance našich žiakov na zamestnanie sa, doplnením nášho vzdelávacieho procesu o realizáciu zahraničných mobilít, ktorých obsahom by bolo absolvovanie odbornej praxe v zahraničných firmách. Predmetom projektu je realizácia zahraničnej mobility, ktorá prebehne v Anglicku, v Londýne, v trvaní 2 týždňov, t.j. 10 pracovných dní, spolu s cestou a víkendom 14 dní a zúčastní sa jej spolu 15 žiakov zo 4. ročníka našej školy. Budú sprevádzaní 2 učiteľkami anglického jazyka, pôsobiacimi na našej škole. Výber týchto 15 žiakov prebehne podľa výsledkov odborných jazykových testov. Prostredníctvom spolupráce so vzdelávacou spoločnosťou ADC College, ktorá v tomto projekte plní úlohu sprostredkovateľa, budú naši žiaci, na základe výsledkov testov, umiestnení vo firmách pôsobiacich v oblasti Business admin - firmy ADC College, AS Accountancy, Adolphus Group, Age UK Westminster, Avalon School, Big Choice Group, Century 21 Chiswick, Central School of English. Všetky uvedené firmy sú v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou ADC College a rešpektujú princíp hodnotenia v rámci systému ECVET. Aby sme zabezpečili kvalitu projektu, prebehne jeho realizácia pod dozorom projektového tímu v zložení - projektový manažér, koordinátor projektu, finančný manažér. Absolvovaním zahraničnej mobility žiaci získajú prehľad o fungovaní pracovného trhu v Anglicku, o možnostiach podnikania, právach a povinnostiach podnikateľských subjektov, o princípoch fungovania obchodu s nehnuteľnosťami, získajú informácie o možnostiach kariérneho rastu a podpore mladých ľudí pri zamestnávaní sa, o sociálnej politiky a sociálnom systéme v Anglicku, o fungovaní a podmienkach fungovania ako aj o systéme financovania charitatívnych organizácií, krátky prehľad o dotačnej politike, nadobudnú informácie o metódach výučby anglického jazyka, o dôležitosti marketingu či už v osobnom živote alebo v pracovnom obchodnom prostredí. Dopad na účastníkov projektu: Zvýšenie a skvalitnenie kľúčových kompetencií žiakov - - naučia sa samostatne ohodnotiť vlastnú prácu, nájsť rezervy, - naučia sa premeniť slabé stránky na silné a premeniť ohrozenia na príležitosti. Zvýšenie a skvalitnenie odborný kompetencií- - získanie všeobecného prehľadu v problematike fungovania súkromného sektora na trhu - získanie informácií o sociálnom systéme v Anglicku a jeho využívaní sociálne znevýhodnenými občanmi - získanie informácií o fungovaní tretieho sektora v trhovom prostredí - (neziskové organizácie, charitatívne organizácie) - nadobudnutie a zlepšenie technických zručností (práca s IKT, práca s informačnými kanálmi, databázami) - zlepšenie komunikačných zručností v konverzácii v anglickom jazyku - pri starostlivosti o zverených klientov, pri vybavovaní telefonátov pod dozorom supervízora - proklientsky prístup nevyhnutný v podnikateľskom prostredí ako aj v neziskovom sektore Prínos projektu: zvýšenie kvality odborného vzdelávania a príprava žiakov pre trh práce tak, aby obstáli v konkurenčnom prostredí a preukázali sa vedomosťami a skúsenosťami, ktoré pri iných uchádzačoch absentujú, prípadne preukázali svoj väčší zmysel pre iniciatívu a podnikanie, ktorý by bol podporený nadobudnutými skúsenosťami zahraničného trhu. Vidíme možnosť, že žiaci nadviažu kontakty a neoficiálne partnerstvá so zahraničnými firmami, v ktorých absolvujú prax a tieto im budú poskytovať poradenstvo a konzultácie pri zakladaní vlastného podnikania, resp. pri hľadaní si práce.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Vranov nad Topľou