Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od koreňov tradičných remesiel k modernému umeniu
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035144
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28989 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je návrat k starým, pôvodným, často skoro zabudnutým remeslám a technikám, technologickým postupom a materiálom a inšpirovanie sa k ich využívaniu v umeleckej tvorbe v súčasnosti. Projekt sprostredkuje žiakom poznatky o technikách a materiáloch, pre žiakov mnohokrát nových, pretransformovať ich do súčasných podmienok, kreatívne ich aplikovať vo svojej práci a tvorbe. Umožní im napredovať v odbornom raste i nadobúdať stratené zručnosti, zdokonaľovať jazykové zručnosti a rozširovať si slovnú zásobu v anglickokm jazyku zvlášť o odbornú terminológiu, rozvíjať schopnosť komunikovať na profesionálnej úrovni a uľahčí žiakom vstup na európsky trh práce. Okrem toho v rámci vzdelávacích výletov projekt umožní žiakom spoznávať kultúru a dejiny umenia partnerskej krajiny, čo je dôležité pre rozvoj umeleckého cítenia i kreativity mladého tvorcu. Do projektu sú zapojení 2 partneri: Kato Drys Community Council na Cypre a Krakowskie Szkoly Artystyczne z Krakova v Poľsku. Projektu sa zúčastnia žiaci Strednej umeleckej školy v Kežmarku druhého až štvrtého ročníka študujúcich v odboroch propagačné výtvarníctvo, konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezieb a fotografický dizajn, a to po 10 žiakov v doprovode 2 pedagógov na Cypre a v Poľsku. Prebiehať bude formou stáží. Na Cypre bude stáž realizovaná u remeselníkov, kde sa budú žiaci odboru propagačné výtvarníctvo venovať technikám: výroba tradičnej keramiky a tvorba mozaiky, výroba prírodného uhlíka, získavanie prírodných pigmentov a prírodných farbív a ich spracovanie pre umelecké účely výrobnými postupmi priateľskými k životnému prostrediu a ikonografii. Žiaci odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo sa budú venovať technikám zdokonaľujúcim a rozširujúcim ich zručnosti a vedomosti, a to rezbárstvu- práca s cudzokrajnými drevinami, reštaurovaniu tradičného nábytku- za tepla ohýbaný nábytok- thonet, ikonografii. V Poľsku bude stáž v trvaní 2 týždňov realizovaná v ateliéroch Krakowskiej Szkoly Artystycznej v Krakove a reklamnej agentúry Reklamex s.c. spolupracujúcej s touto školou. Žiaci odboru fotografický dizajn sa budú venovať fotografii v oblasti modelingu- zamerajú na prácu so svetlom, profesionálnu komunikáciu s modelom a klientom, postprodukciu a realizovať budú techniku gumotlače- ušľachtilú tlač fotografií, pôvodnú techniku z prelomu 19. a 20. storočia. Žiaci odboru propagačné výtvarníctvo budú spolupracovať s fotografmi a budú sa venovať dizajnérskej činnosti a príprave materiálov do tlače a samotnej tlači. Výstupmi budú aj certifikáty Europass mobility a ECVET pre účastníkov projektu, ktoré im pomôžu pri uchádzaní sa o pracovné miesto alebo pri ďalšom štúdiu. Okrem skvalitnenia vyučovacieho procesu aplikovaním nadobudnutých odborných zručností a poznatkov na hodinách odbornej praxe aj ostatným žiakom, použitím nových metód a techník zavedených do vyučovania a zakomponovaných do učebných osnov a zviditeľnenia a zatraktívnenia školy, regiónu a Slovenska vo svete, umožní spoznať kultúrne zázemie a pracovné príležitosti v partenrských krajinách, prispeje k zlepšovaniu povedomia verejnosti o projektoch EU a podporí a povzbudí k zapájaniu sa do podobných projektov ďalšie školy a organizácie prijímajúce žiakov na odbornú prax.
Koordinátor:Stredná umelecká škola Kežmarok
Kežmarok