Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ekonóm v Európe
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035137
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:47417 €
Sumár projektu:Naša škola zatiaľ má jednoročnú skúsenosť s mobilitnými projektami, takže vieme, aké prínosy zahraničné stáže prinesú do vyučovacieho procesu a rozvoja účastníkov. Plánujeme organizovať zahraničné odborné stáže pre 20 študentov odboru 6317 M Obchodná akadémia v dvoch rôznych krajinách: 10 žiaci 4. ročníka odboru obchodná akadémia - Miláno, Taliansko, v septembri 2017 na 21 dní. 10 žiaci 3. ročníka odboru obchodná akadémia - Budapešť, Maďarsko, v máji 2018 na 21 dní. Žiaci cestujúci do Talianskeho Milána budú mať v rámci mobility možnosť pracovať vo firme Consorzio Sociale Light. Táto firma ponúka rôzne služby: inovačné služby, užívateľskú perspektívu, dostupnosť, komunikáciu, šírenie, marketing. Miláno – mesto módy, bánk a umenia, určite poskytne naším študentom mnoho nových odborných vedomostí, hlavne ak samotná firma Consorzio Sociale Light sa zaoberá aj komunikáciou, marketingom a mnohými ďalšími. Žiaci cestujúci do hlavného mesta Maďarska, Budapešti, budú pracovať v niektorom z hotelov spoločnosti ACCENT HOTEL SOLUTIONS Szolgáltató Kft., ktorá má len v Budapešti 4 hotely: Ambra Hotel, Roombach Hotel Budapest Center, 12 Revay Hotel, Erzsébet Királyné Szálloda. Obdŕžala mnohé ocenenia, poskytuje služby: hotely v Maďarsku s wellness, výbornou gastronómiou, rezervácie ubytovania, konferencie, registrácie stálych zákazníkov, spoločenské podujatia, last minute ponuky. Všetky spomenuté služby vyžadujú administráciu v cudzom jazyku, ktorú naši študenti ovládajú na teoretickej úrovni, pretože sú obsiahnuté v odborných predmetoch počas štúdia, avšak v slovenskom jazyku. Očakávame, že pomocou projektu žiaci odboru obchodná akadémia dosiahnu nasledujúce ciele: - aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti, - určovať ciele, prostriedky a postupy práce, - spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť potrebné informácie na podnikateľské činnosti s využitím komunikačných a informačných technológií, - riešiť samostatne, alebo v tíme problémové úlohy podnikovo-hospodárskeho prostredia, - aplikovať vybrané matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi, - aplikovať zručnosti pri spracúvaní obsahu, foriem a pri pracovných postupoch vo vyhotovovaní prvotných obchodných dokladov v anglickom jazyku, - spracúvať vecne, jazykovo a formálne správne písomnosti spojené s podnikateľskou činnosťou v zahraničí s využitím súčasnej techniky, užívateľsky ovládať prácu s počítačom, prostriedkami spojovacej a záznamovej techniky, kancelárskej a reprografickej techniky, pracovať s internetom, - ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností v anglickom jazyku, - pracovať s odbornou literatúrou v anglickom jazyku, - uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, - aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu, - uplatňovať estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce na prevádzke, - udržiavať estetickú úroveň pracovného prostredia, - dodržiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi, - rozšíriť poznatky o výrobe a výrobnej činnosti, o nákladoch a výnosoch podniku, o poisťovníctve, o cestovnom ruchu v zahraničí. Predpokladaný dopad a možné dlhodobé prínosy: - rozvoj všeobecných vyššie popísaných kompetencií, rozvoj odborných kompetencií v rámci vlastného odboru, spoznanie nových postupov práce v zahraničných firmách a organizáciách, rozvoj komunikatívnych zručností - viac možností zamestnania v domácich firmách, ako aj v zahraničí. Potencionálnymi zamestnávateľmi sa môžu stať napr. bankové inštitúcie, poisťovne, firmy a organizácie so zameraním na poskytovanie finančných služieb a daňového poradenstva, marketing, a pod. - rozvíjanie odoborných a jazykových kompetencií študentov a sprevádzajúcich osôb, šírenie výsledkov projektu - zvýšenie záujmu verejnosti, zmena spôsobu výučby, zmena učebných osnov, zvýšenie počtu prihlásených žiakov základných škôl, čo môže významnou mierou ovplyvniť počty študentov v triedach a celkový chod a fungovanie školy. - rozvíjanie jazykových kompetencií medzi zamestnancami firiem a organizácií, získanie pomocnej sily pri práci na tri týždne, získanie nových partnerov, možnosť zamestnania šikovných študentov - rozvíjanie firiem/organizácií na európskej úrovni. - šírenie výsledkov projektu - zvýšenie záujmu žiakov základných škôl, kvalitné vzdelanie pre občanov SR, možnosť zníženia nezamestnanosti v regióne, ktorý patrí k regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci Slovenska.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Humenné