Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získanie profesionálnych pracovných kompetencií na stáži v ČR
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035134
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22764 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je uskutočnenie dvojtýždňovej odbornej stáže dvoch skupín žiakov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Bratislave do vybraných firiem v Českej republike. Prvá je skupina 6-tich žiakov študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy a druhá skupina 6-tich žiakov študijného odboru technika a prevádzka dopravy. Zapojením žiakov druhého študijného odboru do projektu a poskytnutím širšieho odborného prehľadu očakávame zvýšenie ich záujmu o štúdium technického odboru a zlepšenie ich študijných výsledkov. Stáž budú absolvovať na konci III. ročníka svojho štvorročného štúdia v rámci povinnej tzv. súvislej prevádzkovej praxe, ktorú ich spolužiaci budú absolvovať vo firmách na Slovensku. Cieľom projektu je zvýšenie kvality odbornej prípravy našich žiakov a tým zlepšiť ich hodnotu a uplatniteľnosť na trhu práce. Podstatou tohto projektu nie je zvyšovanie jazykových kompetencií našich žiakov, ale zaistiť prax pre žiakov tak, aby ich boli schopní stopercentne ju zvládnuť po odbornej a komunikačnej stránke a aby mala jasné výstupy. V rámci projektu chceme tiež využívať ECVET (Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu) s jasne danou náplňou praxe a zodpovedajúcim systémom hodnotenia, ktorý chceme ďalej využívať aj pri realizácii odbornej praxe na škole v budúcich školských rokoch. Realizáciou projektu získajú žiaci zahraničnú prax vo svojom odbore, vyskúšajú si, či sú schopní aplikovať svoje teoretické a odborné znalosti získané v škole. Skupinu žiakov budú sprevádzať odborní učitelia, ktorých úlohou bude monitorovať žiakov vo firmách, zorganizovať priebežné i záverečné hodnotenie za účasti predstaviteľov zamestnávateľov. Očakávame, že zúčastnení odborní učitelia našej školy nadobudnú nové sociálne a pracovné kontakty, rozšíri sa ich vedomostný obzor v odborných predmetoch, ktorý budú vedieť lepšie uplatniť v každodennej pedagogickej praxi. Možnosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí v neposlednom rade zatraktívni našu školu v regióne.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná
Bratislava