Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035126
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59682 €
Sumár projektu:Projekt “Ošetrovateľská starostlivosť o starších v Európe” je určený pre 21 žiakov Strednej Zdravotníckej školy vo Zvolene odboru zdravotnícky asistent, s cieľom poskytnúť účastníkom možnosť nadobudnúť vedomosti a praktické zručnosti v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti v krajinách Európskej únie a zároveň získať profesionálne certifikáty, ktoré im otvoria nové a rozšírené pracovné možnosti v Európe. Projekt sa uskutoční v Malage (Španielsko) a v Lipsku (Nemecko) na prelome mája a júna 2018. Hlavnými cieľmi projektu sú: 1. Pomoc žiakom zdravotníckej školy integrovať sa do európskeho trhu práce po ukončení štúdia a otvoriť im nové možnosti rozvoja odborných, jazykových a sociálnych kompetencií. 2. Zabezpečenie možností získavania kvalitnej odbornej prípravy v podobe praktických skúseností a jazykových zručností v rámci praktickej stáže vo vybraných sociálnych zariadeniach v Španielsku a v Nemecku. 3. Podporiť európsku dimenziu vzdelávania slovenských žiakov, umožniť štúdium jazykov Európskej únie, porozumieť európskym kultúram ako aj podporiť medzinárodnú spoluprácu medzi školami, inštitúciami a podnikmi. AKTIVITA je zameraná na odbornú prax žiakov v domove dôchodcov v Španielsku a Nemecku. Počas tejto aktivity budú žiaci asistovať pri každodenných aktivitách starostlivosti o starých zdravých aj chorých ľudí. Budú vykonávať nasledovné úlohy: hygienickú starostlivosť (hygienická starostlivosť o ruky, nohy, pleť, vlasy, ústna dutina, kúpeľ, sprchovanie klientov), starostlivosť o posteľ, podávanie jedla, starostlivosť o pitný režim, starostlivosť o prostredie, polohovanie a mobilita pacientov, prevencia syndrómu z imobility, starostlivosť o vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, plánovanie pravidelných prehliadok, pozorovanie individuálnych jedálnych lístkov, navrhovanie aktivít na voľný čas, poskytovanie prvej pomoci v prípade potreby, poznávanie nových čistiacich prostriedkov a ich používanie, atď. Tiež vedenie zdravotníckej dokumentácie pre každého klienta a administratívne výkony. Plánovaná aktivita je zameraná na 21 žiakov Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene vo veku 17-18 rokov, ktorí sa nachádzajú v počiatočnej fáze odbornej prípravy v odbore zdravotnícky asistent. Náplňou práce absolventa je zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu pod vedením sestry, plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom režime, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, poskytovať odbornú prvú pomoc, vykonávať administratívne práce a viesť zdravotnícku dokumentáciu. Od absolventa sa vyžaduje primeraný odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, ktorého súčasťou je patričná vyjadrovacia schopnosť v ústnom a písomnom styku, schopnosť používať cudzí jazyk v priamej komunikácii a pri štúdiu odbornej literatúry latinský jazyk v profesionálnej praxi, pracovať s číslami, s informačnou technikou. Významom tohto projektu je umožniť žiakom získať nové vedomosti a praktické zručnosti v starostlivosti o chorých a starších klientov vo vyspelej európskej krajine a po skončení projektu preniesť získané "know-how" do slovenských zdravotníckych a sociálnych zariadení a tým vylepšiť spôsob prístupu ku klientom a skvalitniť poskytované služby. Žiaci si prostredníctvom projektu rozšíria spektrum odborných a všeobecných vedomostí, skvalitnia si odborné a jazykové zručnosti, zvýšia záujem o študijný odbor a motivuje ich k ďalšiemu zdokonaľovaniu sa v študijnom odbore so zreteľom na možnosti perspektívnejšieho presadenia sa na európskom trhu práce. Žiaci okrem toho spoznajú nové krajiny a ich systém pracovnej kultúry, životného štýlu a preto významným momentom nadnárodnej mobility je i jeho multikultúrny a sociálny charakter. Všetky tieto aspekty prispievajú k ich osobnému a osobnostnému rozvoju.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Zvolen