Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odbornosť - naša budúcnosť
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035125
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30036 €
Sumár projektu:Tento projekt by sme chceli realizovať predovšetkým kvôli tomu, aby naši žiaci získali nové vedomosti a zručnosti v rámci svojich odborov. Aby sa dostali na také moderné pracoviská, na ktoré sa na Slovensku žiaľ, nemajú možnosť. Do projektu by sme chceli zapojiť 12 žiakov zo štyroch odborov nasledovne: - 3 žiakov z odborov kaderník a vlasová kozmetika - 3 žiakov z odboru cukrár - 3 žiakov z odborov kozmetik, kozmetička a vizážistka - 3 žiakov z odborov autoopravár a strojárstvo. 3-týždňovú zahraničnú odbornú stáž chceme realizovať v Rakúsku, vo Viedni so štyrmi partnermi. Ciele nášho projektu podľa jednotlivých odborov: Kozmetik, Kozmetička a vizážistka: Získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti kozmetických prípravkov, rakúskych kozmetických firiem, prístrojového vybavenia a nových technologických postupov pri líčení a vizáži. Porovnať postupy pri kompletnom ošetrovaní pleti. Oboznámiť sa s novými druhmi masáží. Cukrár: Viedeň by sme mohli označiť za hlavné mesto sladkostí. Cieľom je vyskúšať si, také recepty, ktoré nie sú bežnou súčasťou nášho jedálnička ako napr. Sacherová torta, Dobostorta, či rôzne druhy praliniek. Kaderník a Vlasová kozmetika: Oboznámiť sa so širokou škálou rakúskej vlasovej kozmetiky. Zaoberať sa aplikáciou, vplyvom a účinkami týchto prípravkov na vlasy. Poznať nové trendy v účesovej tvorbe, prí strihaní, farbení a konečnej úprave vlasov. Získať skúsenosti v oblasti predlžovania vlasov. Autoopravár a Strojárstvo: Získať nové a zdokonaliť svoje doterajšie vedomosti a zručnosti pri pracovných postupoch. Poznať inú organizáciu práce v dielniach. Oboznámiť sa s najrozšírenejšími značkami automobilov v Rakúsku (Volkswagen, Škoda, Audi, Seat) a prakticky si vyskúšať prácu a opravy na nich. Oboznámiť sa s konkrétnymi informačnými a diagnostickými systémami používanými v krajine. Získať nové skúsenosti pri pracovných postupoch. Dopad projektu: Očakávame, že projekt umožní účastníkom získať nové poznatky, životné skúsenosti, jazykové zručnosti. Úspešná realizácia projektu zvýši atraktivitu školy, uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, motiváciu a záujem o štúdium na našej škole. Projekt naplní strategický cieľ projektu, ktorým je zavádzanie nových metód vzdelávania pre potreby súčasného trhu práce.
Koordinátor:SOŠ_Humenné
Humenné