Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZVYŠOVANIE KVALITY ODBORNEJ PRÍPRAVY ŽIAKOV PRE POTREBY EURÓPSKEHO TRHU PRÁCE
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035109
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17870 €
Sumár projektu:Cieľovou skupinou projektu sú žiaci Strednej odbornej školy v Hnúšti. Skupinu tvoria žiaci z 3-ročného učebného odboru mechanik opravár (5 žiakov) a žiaci 4-ročného študijného odboru sociálno-výchovný pracovník (5 žiakov). Projektu sa zúčastnia žiaci, ktorí splnia podmienky výberového procesu. Cieľom projektu je rozvoj odborných vedomostí a zručností a tiež rozvoj sociálnych zručností žiakov v podmienkach európskeho trhu práce. Potreby žiakov vychádzajú z charakteru odborov, ktoré žiaci študujú, ale aj regiónu z ktorého pochádzajú. Účastníci sa tiež oboznámia s kultúrou, zvykmi a spôsobom života ľudí v inej krajine. Žiaci dostanú príležitosť uplatniť svoje vedomosti, ktoré nadobudli počas štúdia pri práci v zahraničných firmách. Oblasť podnikania firiem je totožná zo zameraním odborov, ktoré žiaci študujú. Účastníci budú počas stáží komunikovať v materinskom jazyku, čo im umožní rýchlejšiu orientáciu v cudzom kolektíve. Jednoduchšia komunikácia v pracovnom prostredí výrazne zvýši kvalitu odbornej prípravy stážistov a výmenu informácií medzi žiakmi a zamestnancami firiem. Zapojenie do reálneho pracovného prostredia bude otestovaním ich schopností adaptovať sa v cudzom prostredí, naučia sa riešiť neznáme situácie a prekonávať problémy. Partnermi vysielajúcej organizácie v projekte sú: - Agamos, s. r. o. - sprostredkujúca organizácia, - Hongik Czech s. r. o. - firma podnikajúca v strojárskom priemysle, - Sociální služby města Havířova - poskytovateľ služieb v sociálnej oblasti. Miestom zahraničnej mobility je Česká republika, mesto Havířov. Termín konania mobility je október 2017. Trvanie mobility je plánované na 14 dní.
Koordinátor:Stredná odborná škola Hnúšťa
Hnúšťa