Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cielená medzinárodná spolupráca v oblasti IKT a elektrotechnike
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035106
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33986 €
Sumár projektu:Predkladaný projekt je určený na realizáciu mobility pre 16 žiakov Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Ide o školu s viac ako 90 ročnou tradíciou v Stredoslovenskom regióne. Mobilita žiakov sa uskutoční na renomovanej škole podobného zamerania - na Střední průmyslovej škole sdělovací techniky v Prahe a v ASSOCIAÇÃO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE v Portugalsku. Mobility budú zamerané na oblasť elektrotechniky, priemyslovej informatiky, informačné a sieťové technológie, ale aj na oblasť multimédií - spracovanie obrazu a zvuku. Žiaci sa zapoja do konkrétnych projektov partnera a zadaných úloh a to v odborných učebniach a laboratóriách. Cieľom mobility bude získať nové informácie z horeuvedených oblastí ako aj hľadať konkrétne odpovede na konkrétne otázky. Naši žiaci sa individuálne zaujímajú o oblasť IKT cez svoje vlastné projekty. Napr. žiak prvého ročníka konštruuje laminárne fontány a v súčasnosti hľadá možnosti ich priemyselnej výroby. Jej použitie je možné nielen v dizajne, ale aj v gastronómii. Tento žiak má veľa plánov a predstáv. Podobne zmýšľajúcich žiakov musíme motivovať, ukázať im "to správne smerovanie" v oblasti vedy a techniky aj na poli stredných škôl. Zároveň je dôležité podobným šikovným študentom ukázať medzinárodný rozmer vedy a techniky a hľadať na ich ďalší rozvoj nové poznatky a informácie, partnerov a postupne napĺňať všetky dimenzie, ktoré si veda a technika vyžaduje. Zahraničná mobilita zároveň umožní žiakom spoznať iný vzdelávací systém, adaptovať sa v odlišných pracovných a kultúrnych podmienkach. Mobilita prispeje tiež k zlepšeniu komunikačných schopností a jazykových kompetencií. Žiaci touto mobilitou získajú nové skúsenosti, nadobudnú nové vedomosti a zručnosti, spoznajú nové praktiky, rozšíria si svoje jazykové schopnosti, oboznámia sa s kultúrou a históriou partnera projektu. Tieto prínosy projektu považujeme zároveň sa pozitívne dopady predkladaného projektu. Nové poznatky, vedomosti a zručnosti v oblasti vyučovacích postupov, ale aj v organizačných záležitostiach by sme radi pretransformovali do našich podmienok a veríme, že budú prínosom nielen pre školu, žiakov a učiteľov, ale aj odbornú verejnosť. Výsledky budú prezentované na webovej stránke školy, v školských, regionálnych aj národných printových médiách, v rámci Dňa otvorených dverí a podobne. Predkladaný projekt bude pre nás všetkých obrovskou výzvou. Túto výzvu chceme ako nováčikova v programe ERASMUS pozitívne využiť v prospech vedy a techniky, ale aj trhu práce v európskom rozmere so žiakmi Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Banská Bystrica