Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Európska odborná prax - kvalita duálneho vzdelávania
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035103
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39836 €
Sumár projektu:Všeobecným cieľom projektu je prostredníctvom zahraničnej mobility prispieť k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže, počas ktorej budú môcť využívať a prepájať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami v reálnom pracovnom prostredí. Od projektu očakávame zvýšenie samostatnosti a zodpovednosti študentov, rozvíjanie ich odborných, organizačných a jazykových kompetencií, zvýšenie ich mobility, odbúranie ich obáv z uplatnenia sa na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí. Cieľovou skupinou projektu je 21 študentov z troch odborov, ktorí by mali vykonávať trojtýždňovú zahraničnú odbornú prax v Budapešti v Maďarsku: - 8 študentov z odboru mechanik - elektrotechnik v partnerskej organizácii Gordiusz95, - 8 študentov z odboru mechanik strojov a zariadení v partnerskej organizácii MÁV Zrt. a - 5 študenti z odboru obchodný pracovník v partnerskej organizácii CBA. Predpokladaný termín stáže je apríl-máj 2018. Účastníci nemajú žiadne špeciálne potreby, asi 45% účastníkov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia (nezamestnaní, rozvedení rodičia, siroty, polosiroty). Všetci účastníci ovládajú maďarský jazyk na úrovni materinského jazyka. Hlavné ciele projektu v prípade účastníkov z odborov mechanik strojov a zariadené a mechanik - elektrotechnik sú: - skvalitnenie praktickej výučby a získanie nových poznatkov v študovaných odboroch, - naučiť sa pracovať so strojmi, zariadeniami, prístrojmi, používanými v podniku, - vytvoriť u žiakov predstavu o fungovaní konkrétneho pracoviska, - overiť si vzťah teórie a praxe pri praktickej aplikácii vedomostí a zručností získaných v odborných predmetoch vyučovaných na škole - rozvoj odbornej zručnosti v oblasti elektrotechniky a automatizácie - spoznať moderné výrobné technológie elektrotechnických komponentov a zariadení v praxi - technologické postupy, nové kompetencie, návrhy výroby a diagnostiky plošných spojov - programovanie, montáž a údržba automatizovaných výrobných liniek - využívanie prostriedkov CAD, CAM, CAT, CAE - oboznámiť sa s činnosťou priemyselných automatov, snímačov a akčných členov v reálnych podmienkach - prostredníctvom zadaných úloh, realizovať teoretické vedomosti v praxi - aktívne používať odbornú terminológiou - rozvíjať samostatnosť, kreatívnosť, zodpovednosť, presnosť a iniciatívu žiakov - formovať profesionálne vlastnosti a rozvíjať odborné a praktické kompetencie žiakov - rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, samostatnosť, ako aj prácu v kolektíve. Hlavné ciele projektu v prípade účastníkov mobilitného projektu zo študijného odboru obchodný pracovník sú: - skvalitnenie praktickej výučby a získanie nových poznatkov v odbore, - oboznámiť sa s fungovaním veľkoobchodu, softvérovými programami na skladovanie - oboznámiť sa s fungovaním zásobovacej činnosti podniku, riadením a skladovaním zásob, využívanie programov a softvérov určených na zásobovanie v zahraničnej firme - spoznať postup nákupu tovaru a výber dodávateľov, využívanie programov a softvérov určených na nákup tovaru. - osvojiť si vedomosti z oblasti nákupu tovaru - naučiť sa skladovanie a výdaj tovaru, evidenciu zásob a oboznámiť sa s princípom fungovania odbytu v maďarskej firme - vypĺňať a evidovať doklady, oboznámiť sa s postupmi vyplnenia príslušných dokladov (zákony, paragrafy) - vytvoriť u žiakov predstavu o fungovaní konkrétneho pracoviska - overiť si vzťah teórie a praxe pri praktickej aplikácii vedomostí a zručností, získaných v odborných predmetoch vyučovaných na škole - spoznať moderné technológie v praxi, technologické postupy, nové kompetencie, - aktívne používať odbornú terminológiou - overiť získané teoretické poznatky a praktické zručnosti v podnikovej praxi - rozvíjať samostatnosť, kreatívnosť, zodpovednosť, presnosť a iniciatívu žiakov - formovať profesionálne vlastnosti a rozvíjať odborné a praktické kompetencie žiakov - rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, samostatnosť, ako aj prácu v kolektíve. Očakávaný dopad zahraničnej mobility: - zvýšenie odborných kompetencií študentov predovšetkým v oblastiach, ktoré sú definované v pracovných plánoch jednotlivých študijných odborov, - zvýšenie počtu vysokokvalifikovaných absolventov schopných presadiť sa na trhu práce doma i v zahraničí, - rozvoj komunikačných a osobných kompetencií študentov, - budovanie a rozvoj medzinárodnej spolupráce, - zvýšenie prestíže školy
Koordinátor:Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu- Muszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakkozépiskola, Sv.Štefana 81, Štúrovo
Štúrovo