Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokrok v gastronómii vďaka Erasmus+
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035102
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:72000 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť spojiť teoretické vedomosti nadobudnuté počas štúdia na škole s praktickými a získať tak praktické zručnosti v reálnom pracovnom prostredí. Účasť na zahraničnej mobilite predstavuje pre našich študentov konkurenčnú výhodu pri snahe presadiť sa na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí. Potreba získania konkurenčnej výhody vyplýva zo skutočnosti, že región, v ktorom sa naša škola nachádza a pôsobí, bojuje s vysokou nezamestnanosťou, čo vytvára tlak na zamestnávateľov pre neustále zvyšovanie požiadaviek pri výbere zamestnancov. Cieľom projektu je teda zvýšiť odbornú a vedomostnú úroveň našich absolventov, aby boli schopní úspešne sa presadiť na trhu práce. Cieľovou skupinou projektu sú 8 študenti z odboru cukrár, 8 študenti z odboru kuchár a 16 študentov z odboru čašník, servírka. Predpokladaný termín trojtýždňovej zahraničnej odbornej stáže v Rakúsku (4 študenti z odboru cukrár, 4 z odboru kuchár a 8 z odboru čašník, servírka) a v Maďarsku (4 študenti z odboru cukrár, 4 z odboru kuchár a 8 z odboru čašník, servírka) je apríl 2018. Hlavné ciele mobilitného projektu z hľadiska odborného a osobného rastu študentov: - získať pracovné skúsenosti a schopnosť aplikovať súčasné (moderné) technológie v príprave jedál a nápojov, - nadobudnúť nové vedomosti a zručnosti od medzinárodne uznávaných šéfkuchárov - získať ďalšie cenných skúseností v oblasti manažovania a prevádzky hotelových zariadení, - získať odborné skúsenosti v oblasti komunikácie s klientmi reštauračných zariadení, - naučiť sa riešiť a zvládať problémové situácie, - naučiť sa adaptovať v neznámom prostredí, - oboznámiť sa s podmienkami výrobných procesov, s ekonomickými podmienkami prevádzky hotelových a reštauračných zariadení, bezpečnostnými predpismi, - budovať medzinárodné vzťahy - zvýšiť sebavedomie, rozvíjať samostatnosť a budovať pocit zodpovednosti za odvedenú prácu. Odborné, sociálne a jazykové kompetencie študentov získané mobilitou: - zdokonalia sa v interkultúrnej komunikácii so zákazníkmi, čo zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní služieb na európskej úrovni - osvoja si odbornú terminológiu v maďarskom a českom jazyku, ktorá im umožní zamestnať sa v susedných krajinách po ukončení štúdia - zvýši sa ich sebavedomie, čo je predpokladom úspešného presadenia sa na trhu práce, prípadne založenia si vlastného podnikania - uvedomia si, že sa musia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu trhu práce - stanú sa mobilnejšími a otvorenejšími svetu - získajú zahraničné kontakty, čo im pomôže v ich budúcej kariére a spolupráci. Očakávaný dopad projektu na vysielajúcu organizáciu/školu: - zvýšenie atraktivity v domácom i v zahraničnom prostredí vyvolaný zvýšením podielu vysokokvalifikovaných absolventov - využívanie osvojených poznatkov v procese vytvárania učebných plánov a adaptovať ich vo výučbe praktických predmetov - používanie získaných vedomostí pri nasledujúcich mobilitných projektoch - osobnostný a profesionálny rozvoj odborných pracovníkov. Očakavaný dopad na projektových partnerov: - zvyšovanie prestíže firmy, - získanie nových zamestnancov, - rozšírenie medzinárodnej spolupráce.
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
Pribeník