Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035101
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:75644 €
Sumár projektu:Koncepcia rozvoja školy a navrhované aktivity v Európskom pláne rozvoja školy smerujú k vybudovaniu centra odbornej prípravy, vzdelávania a poradenstva so zameraním na služby, obchod, gastronómiu, hoteliérstvo a cestovný ruch, ktoré bude reagovať na potreby regionálneho, národného a medzinárodného trhu, ako aj potreby v systéme celoživotného vzdelávania. Uvedomujeme si potrebu naučiť žiakov byť aktívnymi európskymi občanmi, zvyšovať ich európske a multikultúrne povedomie, toleranciu k iným národom, no zároveň si chrániť národnú identitu a dedičstvo. Účinným nástrojom, ktorý podporuje rozvoj týchto hodnôt, sú projekty. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci pripravila projekt v spolupráci so španielskou sprostredkovateľskou agentúrou Espamob s názvom "Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov". Cieľovou skupinou sú žiaci školy, ktorí sa zúčastnia dvoch mobilít v trvaní po 21 dní v prímorských hoteloch na Kanárskych ostrovoch. Cieľ projektu: Hlavným cieľom je nadobudnutie a prepojenie nových teoretických poznatkov z gastronomických trendov spojených s praktickou činnosťou pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov. Stanovený cieľ dosiahneme získaním špecifických vedomostí, zručností a kompetencií v autentickom prostredí prímorského hotela, čím podporíme osobnostný rozvoj žiaka a zvýšime jeho európske a multikultúrne povedomie. Počet a profil účastníkov: Mobility sa zúčastní 30 žiakov druhého a tretieho ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Opis aktivít: Žiaci budú získavať nové vedomosti, zručnosti a kompetencie v nadväznosti na osvojené, získané počas štúdia v našej škole, v rámci troch aktivít, a to: - Príprava špecialít španielskej kuchyne, - Príprava nápojov z regionálnych ingrediencií , - Obsluha hosťa v prímorskom hoteli. Metodológia: Žiakom, ktorí sa zúčastnia plánovanej mobility, bude poskytnutá odborná a jazyková príprava na zvládnutie plánovaných aktivít v prijímajúcej organizácii. Pred odchodom na mobilitu absolvujú kurzy zamerané na prehĺbenie odborných gastronomických a jazykových zručností. Počas pobytu v prímorskom hoteli v cudzej krajine bude pedagógmi a mentormi obidvoch krajín monitorovaný pri výkone pracovných činností ich pokrok k zlepšeniu. Výsledky z pozorovania budú zaznamenávané v hodnotiacich hárkoch. Na konci realizovanej mobility bude každý žiak zhodnotený osobitne podľa stanovených kritérií. Výsledky a dlhodobé prínosy: Realizáciou mobilitného projektu žiaci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti španielskej gastronómie a rozšíria si kompetencie v autentickom prostredí pod dohľadom skúsených mentorov. Nadobudnuté kompetencie žiakov, ale aj pedagógov prispejú k zvýšeniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Naša škola sa transformuje na modernú a otvorenú európsku inštitúciu, ktorá sa snaží prispôsobovať novým trendom. Zavedenie moderného nástroja hodnotenia ECVET a dokumentu Europass do praxe našich žiakov patrí medzi ne.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Čadca