Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodnou mobilitou za vzdelávaním prácou
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035097
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59900 €
Sumár projektu:SPŠE Hálova má dlhoročnú ambíciu zastávať líderské postavenie medzi SOŠ elektrotechnického a IT zamerania v bratislavskom regióne prostredníctvom dosahovania strategických cieľov: 1. Zabezpečovanie kvality výchovy a vzdelávania na úrovni SPŠE Hálova ako poskytovateľa OVP v súlade s odporúčaním EQAVET. 2. Plnenie očakávaní a potrieb zamestnávateľov elektrotechnického a IT zamerania s osobitným dôrazom na prípravu absolventov nového študijného odboru 2561 M informačné a sieťové technológie (IST). 3. Zníženie miery nezamestnanosti absolventov SPŠE Hálova. 4. Zvýšenie pracovného uplatnenia absolventov SPŠE Hálova v krajinách EÚ. Strategické ciele plánujeme dosiahnuť plnením úloh akčného plánu na roky 2017 - 2018: - zapojiť do zabezpečovania kvality všetkých zamestnancov - prípravou a realizáciou školského vzdelávacieho programu odboru IST pokryť požiadavky gestora odboru a zamestnávateľov, - zabezpečiť splnenie normatívu materiálneho zabezpečenia pre odbor IST v spolupráci so zamestnávateľmi - úpravou školského vzdelávacieho programu odboru 2675 M elektrotechnika od 1. 9. 2017 rozšíriť odbornú prax žiakov u zamestnávateľov na jeden deň v týždni počas celého III. ročníka štúdia - realizovať prípravu inštruktorov pôsobiacich na pracoviskách zamestnávateľov, ako kľúčových činiteľov kvality OVP - naďalej realizovať mobilitné aktivity žiakov a zamestnancov v európskych školách s cieľom zvyšovania kvality v oblasti riadenia, odbornosti, jazykovej vybavenosti žiakov aj zamestnancov a v kultúrnej oblasti - rozšíriť mobilitné aktivity o zahraničnú prax žiakov u zamestnávateľov v európskych krajinách V súlade s Európskym plánom rozvoja SPŠE Hálova je hlavným cieľom projektu "Medzinárodnou mobilitou za vzdelávaním prácou" skvalitňovanie a zatraktívnenie odborného vzdelávania, nadobudnutie vedomostí, praktických skúseností a zručností pre vybrané kvalifikácie v pracovnom a edukačnom prostredí zahraničných inštitúcií. Rovnako dôležité je uznávanie nadobudnutých poznatkov a výsledkov vzdelávania v kvalifikačnom profile účastníkov. Naplnením tohto cieľa chceme dosiahnuť zvýšenie profesijnej uplatniteľnosti žiakov, zvýšenie kvalifikácie učiteľov odborných predmetov, zlepšenie riadiacich kompetencií manažmentu školy, a tým aj zvýšenie kvality SPŠE Hálova ako vzdelávacej inštitúcie. Cieľom dvoch turnusov 2-týždňových stáží žiakov OVP v inštitúciách v zahraničí (aktivita A1 - 16 žiakov) a dvoch turnusov stáží žiakov OVP v podnikoch v zahraničí (aktivita A2 - 14 žiakov) je nadobudnutie nových odborných kompetencií a získanie zručností pre nové kvalifikácie v zahraničnom prostredí. Žiaci absolvujú pripravené vzdelávacie jednotky, obsahom ktorých sú praktické cvičenia zamerané na programovanie, elektroniku, multimédiá a prax vo firmách zameranú na oblasť elektrotechniky a sektor IT. Pri realizácii, hodnotení a uznaní výsledkov stáží využijeme metodológiu ECVET. Žiacke mobility nadväzujú na dobré skúsenosti z 3 predchádzajúcich úspešne zrealizovaných projektov s partnermi SOU a SOŠ Kralupy nad Vltavou, VOŠ a SŠSE Praha a SPŠE Havířov. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu od minuloročných účastníkov stáže v zahraničných firmách sme aktivitu stáže žiakov OVP v podnikoch rozšírili na 2 turnusy so 14 účastníkmi. Chceme tým posilniť súčasnú prioritu odborného vzdelávania - vzdelávanie prácou. Pri výbere účastníkov dostanú príležitosť aj žiaci s nedostatkom príležitostí a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nadobudnuté kompetencie budú mať účastníci projektu potvrdené v dokumentoch Europass Mobilita a Certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže. Získaním novej kvalifikácie sa zvýši ich uplatniteľnosť v praxi. Cieľom dvoch turnusov odbornej prípravy zamestnancov v zahraničí (aktivita A3 – 4 zamestnanci) je zlepšenie kompetencií 2 členov manažmentu školy v riadení vyučovacieho procesu odborných predmetov a získanie vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti vyučovacích metód a didaktiky tieňovaním výučby aplikovanej informatiky a programovania 2 učiteľmi odborných predmetov. Absolvovaná odborná príprava zamestnancov bude zdokumentovaná v Certifikáte o absolvovaní zahraničnej stáže a v Europass Mobilita. Skúsenosti zo stáže učitelia prediskutujú na zasadnutiach predmetových komisií. Výstupom analýz bude návrh inovácií metód a foriem výučby, ktoré učitelia začnú aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. Overenie inovácií sa uskutoční na ukážkových vyučovacích hodinách za prítomnosti učiteľov z ostatných odborných škôl, inovácie sa implementujú do učebných osnov školského vzdelávacieho programu nového študijného odboru 2561 M IST. Realizáciou mobilitných aktivít SPŠE Hálova prispieva k podpore európskej dimenzie vo vzdelávaní, aktívne sa zapája do procesu zvyšovania kvality, modernizácie a internacionalizácie. Posilňuje sa tým pozitívne vnímanie školy, ktoré sa ako konkurenčná výhoda prejaví zvýšeným záujmom o štúdium zo strany absolventov ZŠ a zvýšeným záujmom zamestnávateľov o kvalitných absolventov.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Bratislava