Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erasmus+ pre žiakov Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035095
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24102 €
Sumár projektu:Do projektu v Portugalsku plánujeme zapojiť spolu 10 žiakov školy zo študijných odborov: technika a prevádzka dopravy a grafik digitálnych médií a dve sprevádzajúce osoby. Žiaci sa počas svojej odbornej stáže v Portugalsku zapoja do odborného výcviku v rôznych podnikoch a firmách (automobilové opravovne a dielne a grafické firmy). Cieľom projektu je v prvej línii zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy a posilnenie účasti žiakov a zamestnancov školy v mobilitných projektoch s cieľom zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností účastníkov. V ďalšej línii je to rozvoj a zdokonalenie odborných, jazykových, sociálnych a interkulturálnych kompetencií, zručností a skúseností žiakov školy. Účastníci stáže spoznajú systém odbornej prípravy mladých ľudí v počiatočnej príprave za hranicami Slovenskej republiky, resp. v iných členských krajinách Európskej únie a budú sa môcť naučiť nové techniky a technológie zo svojho odboru. Žiaci tak budú mať možnosť overiť si a rozvinúť svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti nadobudnuté počas štúdia na SOŠ vo Veľkom Krtíši v inej európskej krajine. Po ukončení mobility môžu žiaci svoje nadobudnuté skúsenosti úspešne zhodnotiť v podmienkach slovenských zamestnávateľov, firiem a vzdelávacích inštitúcií. Všetky vyššie vymenované aspekty môžu v značnej miere prispieť k zdokonaleniu odborných i jazykových zručností a vedomostí žiakov, k ich osobnostnému rozvoju, k zvýšeniu ich hodnoty na slovenskom i európskom trhu práce. Žiaci si ďalej budú môcť rozšíriť portfólio svojich všeobecných vedomostí a motivovať sa k ďalšiemu zdokonaľovaniu sa vo svojom odbore s ohľadom na možnosti perspektívnejšieho presadenia sa v konkurenčnom prostredí na európskom trhu práce. Žiaci v neposlednom rade spoznajú novú krajinu a iný systém pracovnej kultúry a morálky, spôsobu života, kultúry, inú gastronómiu a národné tradície. Významným momentom nadnárodnej mobility žiakov bude teda i jej interkulturálny a sociálny aspekt. Čo sa týka prínosu pre všetky zapojené strany, predpokladáme, že medzi jednotlivými partnermi dôjde k intenzívnej a konštruktívnej spolupráci. Partnerské organizácie si budú môcť vymeniť svoje skúsenosti z jednotlivých odborov, na ktoré je projekt ako taký zameraný. Z danej spolupráce môže vzniknúť ešte užšia spolupráca s perspektívou do blízkej, resp. ďalekej budúcnosti a intenzívna spolupráca na spoločných projektoch. Trvanie stáže plánujeme na 3 týždne.
Koordinátor:Stredná odborná škola Poľná 10 Veľký Krtiš
Veľký Krtíš