Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stáž podnikateľov pre rozvoj vidieka v Poľsku
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035088
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31650 €
Sumár projektu:Projekt podporuje rozvoj odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň odborných kompetencií a zručností našich žiakov, s osobitným zreteľom na ich relevantnosť pre trh práce, a s ohľadom na skutočnosť, že v oblasti podnikania na vidieku má Slovenská republika určité nedostatky, a to konkrétne vo využívaní regionálnej histórie, tradícií, v propagácii a službách. Naším cieľom je, aby žiaci získali know-how - nové poznatky, nápady, inšpirácie a skúsenosti, ktoré sa uplatňujú pri podnikaní v hostiteľskej krajine - svojou vlastnou činnosťou a pozorovaním. Chceli sme žiakom tohto odboru poskytnúť možnosť pracovať v takých prevádzkach a získať také kompetencie, ktoré naša škola zatiaľ neponúka. Prostredníctvom predošlých projektov a čulých kontaktov s európskymi školami sme sa zoznámili s poľskými partnermi z agentúry Joanna Jochemczyk MTT-PeJoh, ktorá má bohaté skúsenosti so zabezpečovaním mobilít. Poľskí partneri nám ponúkli atraktívne pracoviská a kultúrny program podľa potrieb uvedeného odboru. Účastníci stáže v počte 14 žiakov sa v dvoch cykloch zúčastnia aktivít, ktoré rozšíria ich možnosti uplatniť sa v profesii a zlepšia ich kompetencie v podnikaní na vidieku. Projekt sleduje dva hlavné ciele: Prvým cieľom je získať odborné kompetencie v podnikaní na vidieku v uvedených podnikoch: 1. aktivita: Pestovanie sezónnych a lokálnych okrasných rastlín Prax v Záhradníctve Henryk Szot /www.ogrodnictwo-szot.pl; Ogrodnictwo Henryk Szot ul.Karola Goli 9, 43-241 Laka-Pszczyna/ 2. aktivita: Získavanie nových poznatkov v oblasti úprav zelene na vidieku - rozlišovanie jednotlivých typov záhrad a ich využitie. Prax v Centre záhradnej architektúry a záhradníctva – Kapias /www.kapias.pl; ul. św. Anny 4,43 – 230 Goczałkowice-Zdrój / 3. aktivita: Podnikanie v oblasti služieb na vidieku – komunikácia so zákazníkom a obsluha zákazníka Prax v hoteli Piano nobile /pianonobile.com.pl Rynek 16, 43-200 Pszczyna/ Druhým cieľom je praktické využitie poznatkov pri tvorbe podnikateľského zámeru a pri hľadaní uplatnenia sa na trhu práce: 4. aktivita: Monitorovanie využívania regionálnej histórie a tradícií v podnikaní (na vidieku / v cestovnom ruchu) v hostiteľskej krajine s cieľom získavať informácie o konkrétnych historických pamiatkach, múzeách, miestach (výber zabezpečí hostiteľská krajina - partner odporučil a naplánoval odborné exkurzie do firiem a ustanovizní, ktoré úzko súvisia s danou profesiou) pozorovaním, exkurziou, návštevou a praktické využitie týchto poznatkov pri tvorbe podnikateľského zámeru. Očakávanými výsledkami projektu sú poznatky a skúsenosti účastníkov vedúce k rozvoju podnikateľských zručností, ktoré budú východiskom k vytvoreniu podnikateľského plánu v rámci praktickej časti maturitnej skúšky. Očakávame tiež, že výsledky projektu povedú k lepšiemu uplatneniu účastníkov v praxi, zvýšeniu motivácie žiakov pracovať vo zvolenom odbore a k podnetom pre celoživotné vzdelávanie. Očakávaný dopad na organizáciu je vyššia kvalita práce a činnosti v prospech žiakov pri ďalšom vzdelávaní a rozvoj odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka. Predpokladaným dlhodobým prínosom je rozšírenie a využitie skúsenosti realizátorov zapojiť sa do medzinárodných projektov s víziou zvýšiť kvalitu poskytovaného odborného vzdelávania, iniciovať zmeny z hľadiska modernizácie a odbornosti s osobitným zreteľom na ich relevantnosť pre trh práce. Predpokladáme, že úspešná realizácia tohto projektu tiež zvýši úroveň manažérskych zručností zúčastnených vedúcich pracovníkov, najmä pri tvorbe stratégie rozvoja odboru a tiež pri tvorbe a riadení projektových tímov a riadení spolupráce odborných a všeobecnovzdelávacích učiteľov. Realizátorkou projektu je Mgr. Jindra Kanyicsková a koordinátorkou projektu za prijímajúcu organizáciu je Beata Skrzypczyk.
Koordinátor:Stredná odborná škola polytechnicka, Ul. SNP 2 Zlate Moravce
Zlaté Moravce