Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj a získavanie odbornosti žiakov a učiteľov Technickej akadémie Zvolen za hranicami Slovenskej republiky
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035087
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:48154 €
Sumár projektu:Profil účastníkov: v mobilite rátame so14 žiakmi z odborov autoopravár - mechanik a strojárstvo. Žiaci školy, ktorí budú zapojení do projektu, absolvujú odbornú prax v rôznych podnikoch a firmách z odvetvia automobilového a strojárskeho (práce v automobilovom servise, práce v strojárskej firme). Žiakov budú počas stáže sprevádzať dvaja učitelia zo školy (jeden odborný vyučujúci a jeden učiteľ cudzích jazykov). Cieľom projektu je predovšetkým rozvoj odborných vedomostí a zručností účastníkov stáže. Okrem toho je dôležitým cieľom aj internacionalizácia našej školy prostredníctvom účasti na medzinárodnom projekte. U účastníkoch by sme chceli ďalej rozvinúť jazykové kompetencie a aj sociálne kompetencie (začlenenie sa do kolektívu, práca v tíme a pod.). Žiaci i učitelia zapojení do projektu budú môcť spoznať systém odbornej prípravy v inej členskej krajine Európskej únie. Žiaci i učitelia tak budú mať možnosť rozšíriť si svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti nadobudnuté počas štúdia v škole. Po návrate zo stáže môžu žiaci čerstvo nadobudnuté skúsenosti úspešne zúročiť v podmienkach vlastnej školy, partnerských firiem a organizácií. Žiaci i učitelia si vďaka svojmu pobytu v zahraničí zlepšia svoje odborné vedomosti a zručnosti, okrem toho sa zdokonalia po stránke jazykovej a stáž prispeje k ich komplexnému osobnostnému rozvoju. Účastníci stáží spoznajú novú krajinu, získajú nové osobné i pracovné kontakty, ktoré im môžu po ukončení štúdia na strednej škole otvoriť ďalšie možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu v zahraničí. Dôležitý bude i interkulturálny a sociálny aspekt projektu. Účasť školy, jej žiakov a zamestnancov na projekte by mal znamenať prínos ako pre školu, tak i pre zamestnávateľov a zvolenský región, resp. banskobystrický kraj. Významným prvkom zapojenia sa školy do projektu bude získanie cenných skúseností zo spolupráce so zahraničnou prijímajúcou organizáciou a vybudovanie partnerských vzťahov na medzinárodnej úrovni, ktoré prispejú k prenosu informácií a skúseností z jednej krajiny do druhej. Projekt by sa mal uskutočniť v dvoch turnusoch. 1. turnus: stáž pre učiteľov (22.10.2017 – 04.11.2017, 2. turnus: stáž pre žiakov (25.03.2018 - 14.04.2018).
Koordinátor:Technická akadémia
Zvolen