Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie odborných zručností žiakov v technickom vzdelávaní
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035085
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:52128 €
Sumár projektu:Jednou z európskych priorít kľúčovej akcie KA1 programu Erasmus+ je zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy. V súčasnosti je na slovenskom trhu práce dopyt po kvalifikovaných absolventoch technických odborov. Nadobudnutie praktických skúseností počas štúdia sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Stredná odborná škola technická v Tlmačoch sa aj prostredníctvom zahraničných stáží snaží zvyšovať odbornosť a kvalifikovanosť svojich študentov. Projekt zahŕňa realizáciu troch dvojtýždňových stáží pre 28 žiakov študijných odborov SOŠ technickej v Tlmačoch. Odbornej stáže sa zúčastnia študenti vyšších ročníkov študijných odborov, ktorí už nadobudli dostatok vedomostí a odborných zručností. Sú pripravení využiť túto stáž na budovanie nadstavby v takých oblastiach svojej profesie, s ktorými nemajú možnosť zoznámiť sa v našich podmienkach. Partnerskými organizáciami v projekte sú Střední škola strojírenská a elektrotechnická v Brne a Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy. Partnerská škola v Brne má bohaté skúsenosti a dosahuje výborné výsledky s praktickou prípravou svojich absolventov strojárskych a elektrotechnických odborov. Je držiteľom mnohých certifikátov kvality vzdelávania. Dva turnusy odborných stáží budú prebiehať práve v stredisku praktickej prípravy tejto prijímajúcej organizácie. V októbri 2017 sa prvého turnusu odbornej stáže zúčastní 10 žiakov odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Rozšíria si svoje zručnosti v obrábaní kovov a programovaní CNC strojov. Druhý turnus stáže sa uskutoční v apríli 2018 a zúčastní sa ho 8 žiakov odboru mechanik elektrotechnik. Získajú nové skúsenosti v oblasti inteligentných a komfortných elektroinštalácií. Prijímajúcou organizáciou pre tretí turnus stáže bude partnerská škola v Prahe, ktorá sa zaraďuje medzi najmodernejšie vybavené stredné priemyselné školy. V jej priestoroch sú nové učebne zamerané na programovanie CNC strojov, CAD/CAM aplikácie a dielne vybavené produkčnými CNC strojmi. Mobility v apríli 2018 sa zúčastní 10 žiakov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Stredná škola v Prahe poskytne svoje odborné učebne, dielne a kvalifikovaných pedagogických pracovníkov. Pod ich dohľadom sa naši študenti oboznámia s najmodernejšími programovými riadiacimi systémami zo svojho odboru a získajú základné zručnosti pre prácu s nimi. Projekt je plánovaný na časové obdobie do júna 2018. Každý turnus stáže bude dvojtýždňový. Počas všetkých troch mobilít bude vždy žiakov sprevádzať jeden pedagogický zamestnanec zo SOŠ technickej v Tlmačoch. Vysielajúca organizácia zabezpečí výber študentov, ich prípravu aj vyškolenie k záverečným správam účastníkov. Organizačne zabezpečí náležitosti spojené s cestou, ubytovaním, stravovaním a poistením žiakov. V spolupráci s partnermi zaistí monitoring stáží, ich vyhodnotenie, certifikáciu. Bude mať tiež na starosti administratívnu stránku projektu a jeho propagáciu. Počas všetkých turnusov stáží budú žiaci vykonávať odborné činnosti pod dohľadom určeného mentora a podľa vopred stanoveného pracovného harmonogramu. Na jeho podrobnom rozpise sa dohodnú zainteresované organizácie na pracovných stretnutiach, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch pred realizáciou mobilít. Sprevádzajúce osoby budú počas stáží monitorovať a vyhodnocovať napredovanie odbornej prípravy. Zároveň sa postarajú aj o voľnočasové aktivity študentov, pretože spoznávanie novej krajiny a jej kultúry patrí tiež k cieľom projektu. Sprievodnou aktivitou počas mobilít a prác na projekte bude i prenos skúseností a inovácií v metódach a obsahu odbornej strojárskej a elektrotechnickej prípravy partnerských škôl. Zvýšiť kredit školy v očiach verejnosti umožní propagácia projektu v tlači a na internetových portáloch. Aj jej prostredníctvom sa SOŠ technická v Tlmačoch bude snažiť žiakom zo základných škôl zatraktívniť štúdium techniky.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická, Kozmalovska cesta 9, Tlmače
Tlmače