Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From theory to practice
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035082
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:64122 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia, Topoľčany (OA TO) je stredná odborná škola založená v roku 1968. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a prípravy žiakov na výkon ekonomických činností. Žiaci majú popri nadobúdaní teoretických vedomostí z odborných predmetov ako ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, IT a jazykovom vzdelávaní podporenom predmetom Obchodná angličtina, možnosť prakticky využiť svoje znalosti a zručnosti v predmete cvičná firma a počas odbornej praxe v reálnom prostredí firiem. OA TO ako organizácia žiadateľa v spolupráci so sprostredkovateľskou a partnerskou organizáciou ADC College, Londýn a ďalšími partnerskými organizáciami zorganizuje a uskutoční mobilitu študentov zameranú na odbornú prax vo firmách v Londýne v sept-okt 2017. Všetky ciele projektu „Z teórie do praxe“ sú v súlade s európskymi prioritami v národnom kontexte a operačnými cieľmi programu Erasmus+ v SR na rok 2017. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie žiakov v oblasti administratívy a korešpondencie a obchodnej angličtiny a prostredníctvom nadobudnutých skúseností zlepšiť ich zamestnateľnosť a vyhliadky na uplatnenie sa na trhu práce na slovenskej i celoeurópskej úrovni. Špecifickými cieľmi projektu je zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na OA TO, prepojiť teóriu s praxou a podporiť vzdelávanie prácou (tzv. work-based learning) prostredníctvom odbornej praxe vo firmách v Londýne na základe vytvorených partnerstiev medzi OA TO a firmami v Londýne. Ďalším špecifickým cieľom je, aby žiaci vďaka nenahraditeľným skúsenostiam získaným v pracovnom, kultúrnom a jazykovom prostredí londýnskych firiem a počas pobytu v európskom veľkomeste získali väčší zmysel pre sebarealizáciu, iniciatívu a podnikanie, zvýšili si svoju sebadôveru a samostatnosť, získali nový pohľad na svet práce, rozšírili si svoje kultúrne povedomie a zlepšili si svoje jazykové zručnosti aktívnym používaním anglického jazyka v reálnom prostredí. Projekt odbornej praxe v Londýne je tiež motivačným nástrojom na zlepšenie vzdelávacích výsledkov a jazykových zručností pre súčasných i budúcich žiakov OA TO, nakoľko sú jedným z kritérií výberu a nevyhnutným predpokladom na jej úspešné absolvovanie. Počet a profil účastníkov: 20 študentov 4.ročníka OA TO (študijný odbor 6317 M Obchodná akadémia) a 2 sprevádzajúce osoby (učitelia OATO). Opis aktivít: Úlohy organizácie žiadateľa, OA TO: Výber študentov na základe výberových kritérií. Vypracovanie všetkých dokumentov a zmlúv potrebných na realizáciu projektu. Administrácia online jazykovej prípravy a vstupných/výstupných testov v rámci jazykovej podpory programu Erasmus +, zabezpečenie jazykovej odbornej prípravy a medzikultúrnej prípravy. Zabezpečiť informačné stretnutie účastníkov a ich rodičov. Administrácia a spracovanie dotazníkov na zber informácií o účastníkoch. Zabezpečiť dopravu do a z Londýna. Zabezpečiť ochranu a bezpečie účastníkov, monitoring vo firmách a rodinách. Zabezpečiť vyhodnotenie a disemináciu projektu. Úlohy partnerských organizácií: Podporovať chápanie kultúry a mentality hostiteľskej krajiny. Prideliť účastníkom úlohy a zodpovednosti podľa ich vedomostí, zručností a kompetencií a cieľov odbornej prípravy, stanovených v pracovnom programe, zabezpečiť primerané vybavenie a podporu. Určiť mentora, ktorý bude monitorovať pokrok v odbornej príprave účastníka. Poskytovať podporu v prípade potreby, vrátane stanovenia konkrétneho kontaktného bodu pre žiakov, ktorí majú ťažkosti. Úlohy sprostredkovateľskej organizácie: Poskytnúť kontaktné informácie všetkým zapojeným stranám navzájom a dohodnúť podmienky stáží predtým, ako účastník opustí svoju domovskú krajinu. Na základe informácií z dotazníkov vybrať vhodné firmy v oblasti administratívy a korešpondencie, ktoré budú schopné dosiahnuť ciele odbornej praxe a rozmiestniť v nich študentov. Zabezpečiť ubytovanie, stravu v rodinách a dopravu v Londýne. Zorganizovať úvodný inštruktážny seminár. Zabezpečiť mentoring a monitoring študentov. Použité metodológie: Dotazník, pohovor, pozorovanie, záznam o priebehu praxe, denník, správa o mobilite Očakávané výsledky, dopad a potenciálne dlhodobé prínosy: Naplnením všetkých cieľov projektu si študenti rozšíria svoje odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti Administratívy a korešpondencie, získajú väčší zmysel pre sebarealizáciu, iniciatívu a podnikanie, budú samostatnejší a sebaistejší, získajú nový pohľad na svet práce, rozšíria si svoje kultúrne povedomie a zlepšia jazykové zručnosti, čím zvýšia svoju zamestnateľnosť a uplatnenie na trhu práce na Slovensku i v Európe. Projekt zlepší kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na OA TO, podporí vzdelávanie prácou na škole a partnerstvá školy s firmami. Posilní rozvoj internacionalizácie školy, jej dobré meno, zvýši záujem o štúdium na nej, ako školy, ktorá pripravuje kvalitných a kvalifikovaných absolventov s jazykovými zručnosťami.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Topoľčany