Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborné vedomosti a zručnosti z Európy
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035074
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:72896 €
Sumár projektu:Účastníci projektu sú študentmi SOŠ, 4. ročníka študijných odborov Grafik digitálnych médií a Technické lýceum - realitné maklérstvo. Na stáž vycestuje 32 študentov, cieľovou krajinou je Rakúsko mesto Viedeň. Projekt by sme realizovali preto, aby sme mohli umožniť študentom zahraničnú odbornú prax v takých spoločnostiach, ktoré sa orientujú na IT sektor, hlavne na digitálne médiá, resp. na kúpu a predaj nehnuteľností. Reálna práca v spoločnosti pomôže študentom získať akúsi predstavu o ich možnostiach po ukončení štúdia, teoretické vedomosti sa pretransformujú do praktických zručností a študenti získajú cenné skúsenosti nielen zo svojho odboru, ale aj zo života ľudí v zahraničí. Samostatná práca a fungovanie v zahraničí môžu slúžiť študentom ako impulzy k ďalšiemu, príp. k celoživotnému vzdelávaniu. Účastníci projektu nemajú žiadne špeciálne potreby. Sú žiakmi počiatočnej odbornej prípravy. 8 študenti pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, v ktorom jeden rodič, alebo obaja rodičia sú nezamestnaní a zahraničná stáž je jediný spôsob pre týchto študentov, aby vycestovali do zahraničia a aby si získali odborné skúsenosti v ich odbore. Technické lýceum - realitné maklérstvo - účastníci zahraničnej mobility budú študenti 4. ročníka. Študijný odbor realitné maklérstvo je určený pre chlapcov a dievčatá, ktorí majú záujem o ekonomiku, informatiku a staviteľstvo. Počas štúdia sa oboznámia s postupmi pri kúpe a predaji nehnuteľností, s princípmi navrhovania stavieb pomocou CAD systémov, vypracovania rozpočtov a oceňovania nehnuteľností na PC, využívania najmodernejších stavebných materiálov a technológií pri realizácii a rekonštrukcii stavebných objektov. Neoddeliteľnou súčasťou výučby je právna náuka, týkajúca sa aktuálnej legislatívy v oblasti realít a súkromného podnikania a predmet architektúra, v ktorom sa oboznámite s jej vývojom a charakteristickými znakmi umeleckých slohov. Od projektu očakávame rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností žiakov v týchto činnostiach: • pracovať s materiálmi a informáciami o kúpe a predaji nehnuteľností v cudzom jazyku, • oboznámiť sa so zásadami priamej komunikácie a komunikácie prostredníctvom mailov so zákazníkom, • zúčastniť sa spolu s realitným maklérom obhliadky nehnuteľnosti, • spracovať fotodokumentáciu nehnuteľnosti, • získať predstavu o trhu s nehnuteľnosťami, o tvorbe ceny a jednaní o reálnej cene nehnuteľnosti • oboznámiť sa s postupom prevodu nehnuteľnosti do vlastníctva, • oboznámiť sa s tvorbou zmlúv (nájom, zmluva o budúcej zmluve, zmluva o kúpe a predaji), • získať reálnu predstavu o vedomostiach, zručnostiach a praktických skúsenostiach realitného makléra v zahraničí, • získať praktické skúsenosti z fungovania realitnej kancelárie v zahraničí, • zlepšiť si jazykové kompetencie v bežnej, ale najmä odbornej komunikácii Grafik digitálnych médií- účastníci zahraničnej mobility budú študenti 4. ročníka. Śtúdium je zamerané na získanie vedomostí i praktických zručností s používaním fotografických prístrojov, skenerov ,spracovaním obrazových predlôh v grafických softvéroch, tvorbou statických a dynamických webových stránok, FLASH animácií a spracovaním video sekvencií a e-publikácií. Cieľom je pripraviť žiaka na riešenie konkrétnych problémov pri realizácii projektov, fotodokumentácie pre následné spracovanie, ako aj nadobudnutie vedomostí a zručností pri tvorbe web stránok pomocou zdrojového kódu. Motivuje žiakov k vyhľadávaniu nových informácií v odbornej literatúre a na internete. Problémy a potreby: -študenti potrebujú vyskúšať prax v zahraničí, aby si získali akúsi predstavu o svojich možnostiach po ukončení štúdia -naša škola nie v každom prípade dokáže zabezpečiť študentom tie najmodernejšie a najšpičkovejšie zariadenia, technológie a programy, keďže ide o veľmi dynamicky sa vyvýjajúcu oblasť -študenti si môžu precvičiť svoje zručnosti z oblasti digitálnych médií len čiastočne v rámci praktických cvičení školy, v prípade stáže by študenti získali možnosť pracovať na programoch a zariadeniach individuálne, dlhšie a s väčšou intenzitou -študenti nemajú možnosť na to, aby komunikovali každý deň v anglickom jazyku, aby si precvičili odbornú slovnú zásobu v anglickom jazyku každý deň -učitelia odborných predmetov nie sú vždy schopní predstaviť študentom tie najnovšie metódy a techniky v ich odbore z rôznych dôvodov (financie, dostupnosť programov a zariadení, nízky počet vyuč. hodín, atď.)
Koordinátor:Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
Košice