Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skúsenosť- Najlepšia škola II.
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035069
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:79006 €
Sumár projektu:Skúsenosti z minuloročného projektu nás motivovali k tomu, aby sme sa zapojili do tohto programu aj tento rok. Berúc do úvahy hodnotenia mobilít študentov a zamestnancov, môžeme skonštatovať, že program pozitívne ovplyvnil prístup študentov k štúdiu a záujem o tento typ mobility sa rozrástol. Radi by sme vyslali ďalších študentov na mobility, pričom ciele týchto mobilít a zoznam partnerských firiem ostane nezmenený. Spolupráca s týmito firmami bola bezproblémová a oni boli tí, ktorí navrhli spoluprácu aj v novom projekte s novými študentmi našej školy. Poznávaním práce v zahraničných firmách žiaci odboru Obchodná akadémia - bilingválne štúdium a žiaci odboru Hostinský : - si osvoja spôsob reagovania na nové pracovné podmienky (iné podmienky ako na školskej odbornej praxi v slovenských firmách); - prevezmú zodpovednosť za svoje správanie počas odbornej praxe s dôrazom na prvý kontakt s novým pracovným kolektívom, ako podmienky úspešného zaradenia sa do nového pracovného kolektívu; - v prípade odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium získajú cenné skúsenosti pre uplatnenie podľa profilácie v pracovných pozíciách ako ekonóm, účtovník (napr. colný deklarant, daňový referent, mzdový referent, plánovač a pod.), kontrolór, štatistik, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ; - v prípade odboru hostinský získajú cenné skúsenosti pre uplatnenie podľa profilácie v pracovných pozíciách ako recepčný/á, gazdiná, chyžná, kuchár, čašník - prehĺbia si jazykové odborné schopnosti; - zvýšia si sebadôveru a sebestačnosť; - prehĺbia si teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti tvorby a realizácie projektov z eurofondov. Očakávaný výsledok odbornej praxe v zahraničí - odbor Obchodná akadémia - bilingválne štúdium: - rozširovanie a prehlbovanie vedomostí a zručností v oblasti spracovania a využitia informácií - upevňovanie znalostí z anglického jazyka, najmä v oblasti odbornej komunikácie - získanie praktických skúseností v administratíve a korešpondencie (predmet písomná a elektronická komunikácia), financiách (predmet podniková ekonomika) a marketingu (predmet marketing) - podpora motivácie a ekonomického myslenia - porovnať manažment, plánovanie, vedenie, organizovanie, pracovné podmienky, odborné požiadavky, ocenenie pracovníkov v našich a zahraničných firmách, - v spojitosti s odbornou praxou absolvovanou v zahraničí, navrhnúť našim podnikateľom v rámci školskej odbornej praxe zavedenie inovatívnych prvkov v slovenských firmách, - návrhy žiakov na zvýšenie duálnosti vzdelávania najmä v odborných ekonomických predmetoch, v odbornej jazykovej príprave, v aplikácii doterajších softvérových zručností v programoch MS Word, Excel, PowerPoint, - spoznanie národnej kultúry a mentality na firemnú kultúru, - zdokonalenie sa v samostatnosti a orientácii sa v novom pracovnom a kultúrnom prostredí, - spoznanie nových ľudí a nadviazanie nových osobných a pracovných kontaktov. Očakávaný výsledok odbornej praxe v zahraničí - odbor Hostinský: -možnosť oboznámiť sa s povinnosťami zamestnancov na rôznych pracovných pozíciách v hoteloch - v rámci predmetu technika prevádzky, tematický celok Medzinárodná kuchyňa - oboznámiť sa s miestnymi špecialitami, stolovaním a obsluhovaním - zlepšenie komunikácie so zákazníkom/hosťom - získať zručnosť v práci na recepcii - oboznámiť sa s úlohami gazdinej a hostinskej - oboznámiť sa so špecifikami maďarskej kuchyne, -oboznámiť sa so zásadami stolovania a obsluhy v konkrétnych hoteloch - spoznanie národnej kultúry a mentality na firemnú kultúru, - zdokonalenie sa v samostatnosti a orientácii sa v novom pracovnom a kultúrnom prostredí Na zahraničnú odbornú stáž by sme chceli poslať študentov 3. a 4. ročníka z odborov obchodná akadémia a hostinský. Vybrali sme si dve cieľové krajiny: Taliansko a Maďarsko. Do Talianska (mesto Miláno) vycestuje 24 študentov (odbor Obchodná akadémia), kým do Maďarska (mesto Budapešť) taktiež vycestuje 24 (odbor Hostinský). Mobility sme naplánovali na sept./okt. 2017. Vďaka prineseným skúsenostiam zo zahraničia budeme mať jedinečnú možnosť porovnať pracovné postupy, tlačivá a podnikové politiky troch krajín. Študenti zistia silné a slabé stránky týchto postupov a pomocou skupinových aktivít dostanú možnosť na to, aby si navrhli ich ideálny typ podniku.
Koordinátor:Sukromna spojena skola, Ul. Svateho Stefana c. 648/36, Sturovo
Štúrovo