Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035068
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36448 €
Sumár projektu:Pre úspešné zvládnutie profesie , okrem základných teoretických vedomostí sú veľmi dôležité hlavne praktické skúsenosti a návyky, získané v reálnych pracovných podmienkach. Medzi základné ciele odbornej praxe žiakov patria: mať osvojené praktické zručnosti a návyky potrebné pre praktické riešenie ekonomických úloh, dokázať prakticky aplikovať poznatky získané v teoretických predmetoch, vedieť samostatne pristupovať a riešiť primerané ekonomické úlohy. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť odborné vzdelávanie študentov, využitím poznatkov z tejto praxe vo vyučovaní odborných predmetov, absolvovaním odbornej praxe zvýšiť konkurencieschopnosť študentov a zvýšenie možnosti uplatnenia študentov v zamestnaní. Pre potenciálneho zamestnávateľa sa účastníci mobilitných projektov stávajú viac atraktívnejší. Študenti vstupujúci na trh práce disponujú vyššou úrovňou odborných kompetencií a zručností absolvovaním stáže. Majú lepšie možnosti uplatnenia na trhu práce a ich zamestnateľnosť stúpla po absolvovaní odborných stáží v zahraničí. Zároveň našim cieľom je aj vybudovanie medzinárodnej partnerskej siete, aby sme vytvorili každoročne možnosti zúčastniť sa projektov mobility. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň odborných kompetencií a zručností žiakov vstupujúcich na trh práce. Zahraničná mobilita zabezpečuje prepojenie odbornej výchovy a teoretického vzdelávania so spoločenskou a podnikateľskou praxou, prehĺbenie vedomostí z odborných predmetov, získaných v predchádzajúcich ročníkoch, osvojenie si praktických zručností a návykov. Našim cieľom je, aby okrem nových odborných zručností a vedomosti, mohli účastníci aplikovať svoje poznatky a vedomosti počas práce v neznámom zahraničnom prostredí. Naše ciele v oblasti odborného rastu účastníkov sú nasledovné: 1. Odbor manažment regionálneho cestovného ruchu , počet účastníkov 8, ročník 2.-3., cieľová krajina: Rakúsko, doba stáže: 3 týždne, termín stáže: október/november 2017 - oboznámiť sa s fungovaním medzinárodného hotela - oddelenie marketingu, reštaurácie a recepcií - oboznámiť sa s tradičnými rakúskymi jedlami, nápojmi, gastronómiou Rakúska, s prípravou rakúskych jedál a nápojov - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení marketingu - oboznámiť sa s ponukami hotela a marketingovou stratégiou hotela - oboznámiť sa s prácou na recepcii (privítanie hostí, registrácia, dokumentácia, vybavovanie reklamácií, prezentácia zábavných programov hotela pomocou informačného bulletina) - zvýšenie komunikačných schopností v cudzom jazyku 2. Odbor obchodná akadémia, počet účastníkov 8, ročník 2. - 3., cieľová krajina Rakúsko, doba stáže: 3 týždne, termín stáže: október/november 2017 - oboznámiť sa s fungovaním obchodnej komory - oddelenie marketingu, financií,administratívny a korešpondencie - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení administratívny a korešpondencie - spôsoby vypĺňania formulárov, písania obchodných listov: dopyt, ponuka, objednávka, reklamácia, vystavovanie faktúry, príkazu na úhradu/inkaso, návrh formy písomností v oblasti starostlivosti o obchodných partnerov komory - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení marketingu - oboznámiť sa s marketingovými nástrojmi, marketingovou stratégiou, marketingového plánu, analýza web stránky, propagačnej činnosti obchodnej komory - oboznámiť sa s prácou na finančnom oddelení - so zmluvami, oboznámiť sa s prípravou podkladov na uzatváranie objednávok, obchodných zmlúv, príprava podkladov na rokovania a konferencie s obchodnými partnermi Študenti môžu spoznať fungovanie firiem v zahraničí, ovládať základné odborné ekonomické výrazy v cudzom jazyku, zistiť odlišnosti používaných ekonomických pojmov na Slovensku a v zahraničí. Pomocou cudzojazyčnej komunikácie rozvíjať ich jazykové a komunikačné zručnosti, ktoré musia využívať pri obchodnej komunikácii so zahraničnými cvičnými firmami. Potreby účastníkov boli definované pomocou odbornej komisie a psychológa školy. Kladieme dôraz hlavne na odborné práce na neznámom zahraničnom pracovnom mieste, pretože každý účastník potrebuje spätnú väzbu od svojho tútora, v čom sa môže zdokonaliť, v čom sa musí vylepšiť, účastníci potrebujú vyskúšať sami seba v reálnom pracovnom prostredí a musia aplikovať v praxi doterajšie teoretické odborné skúsenosti. Okrem toho, účastníci si potrebujú osvojiť zahraničné trendy, pracovné disciplíny, nové marketingové metódy, HR, personálne metódy pri vykonaní práce. Charakteristika cieľových skupín: odbor 6317 M obchodná akadémia – 2. a 3. ročník, cieľová krajina Rakúsko, počet študentov: 8 odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – 2. a 3. ročník, cieľová krajina Rakúsko, počet študentov: 8 - účastníci ovládajú anglický a nemecký jazyk na úrovni B1(Úroveň mierne pokročilá - podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti) - z celkového počtu účastníkov, 50% pochádza zo sociálneho znevýhodneného prostredia (nezamestnaní rodičia, jeden z rodičov pracuje v zahraničí, rozvedení rodičia, sirota).
Koordinátor:Obchodna akademia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Velky Meder - Nagymegyer
Veľký Meder