Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničnou mobilitou k pracovnému úspechu
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035066
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22120 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže, počas ktorej budú môcť využívať a prepájať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami v reálnom pracovnom prostredí a tým zvýšiť svoje odborné, ako aj osobné kompetencie. Cieľovou skupinou trojtýždňovej zahraničnej mobility v Maďarsku sú 6 študenti z odboru Logistika v cestnej doprave a 8 študenti z odboru Strojárstvo. Predpokladaný termín odbornej stáže študentov pomaturitného vyššieho odborného štúdia je október 2017. Všetci účastníci ovládajú maďarský jazyk na úrovni materinského jazyka a sú schopní akceptovať kultúrnu a národnú rôznorodosť cieľovej krajiny. Účastníci projektu nemajú žiadne špeciálne potreby. Odborná prax je zameraná na vytváranie súhrnných predpokladov pre výkon pracovných činností v uvedených odvetviach. Cieľom odbornej stáže v zahraničí je rozvíjanie odborných vedomostí, zručností a návykov získaných počas štúdia, ktoré sú potrebné pre výkon pracovnej činnosti v danom odbore. Cieľové vedomosti, zručnosti a kompetencie v odbore strojárstvo sú: - získanie poznatkov o výrobe brzdových systémov pre najnovšie IC vlaky na prepravu osôb, - orientácia v strojníckych tabuľkách vo veľkej firmy, - oboznámenie sa s komplexným strojárskym náradím a nástrojmi, - schopnosť navrhnúť technologický postup výroby súčiastok, - oboznámiť sa s komplexným strojovými súčiastkami, ich značkami, prípravou súčiastok na montáž, - schopnosť navrhnúť vhodný materiál pre konštrukčné prvky a komponenty, - schopnosť vykonať kontrolu kvality. Cieľové vedomosti, zručnosti a kompetencie v odbore Logistika v cestnej preprave sú: - získanie poznatkov o skladovom hospodárstve firmy, ktorá sa zaoberá s maloobchodným predajom a disponuje aj výrobnými strediskami, - oboznámenie sa s logistikou zásobovania, skladového hospodárstva, atď., získanie prehľadu o vedení skladových zásob WMS softvérom, - oboznámenie sa s dokumentáciou logistiky vedenou vo firme , - schopnosť vypracovania návrhu na zlepšenie systému riadenia zásobovania, - získanie skúseností vo výpočte používaných v zásobovaní - rentabilita zásob, miera obratu zásob, a pod. Cieľom zahraničnej odbornej praxe je priblížiť študentom výrobnú atmosféru vo veľkom podniku a zároveň porovnať ich vlastné odborné vedomosti s praxou v reálnom pracovnom prostredí. Očakávaný dopad mobilitného projektu na účastníkov z obidvoch odborov: - zvýšenie odbornej kompetencie - zdokonaľovanie zručností a kvalifikácie študentov - zlepšenie prístupu k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a k celoživotnému získavaniu znalostí a kvalifikácie - zlepšenie komunikačných a sociálno-interakčných schopností - zlepšenie Intrapersonálnych a interpersonálnych schopností - zdokonalenie sa v samostatnom rozhodovaní žiakov a pod. Významný je aj dopad realizácie zahraničnej mobility na vysielajúcu organizáciu (školu) v podobe: - zvýšenia jej konkurencieschopnosti, - zlepšenia prestíže, - rozvoja dlhodobej spolupráce s partnerskými organizáciami, - rastu odborných a manažérskych kompetencií pedagógov školy, - integrácie vedomostí do učebných plánov odborov pomaturitného vyššieho odborné štúdia, - zefektívnenia výučby odborných predmetov na základe získaných vedomostí účastníkmi, - zdôrazňovania významu a posilňovania úloh odborného vzdelávania v procese inovácie.
Koordinátor:Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Gresákova 1, 040 01 Košice
Košice