Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. SOS ERASMUS - naša jediná šanca
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035064
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31912 €
Sumár projektu:Odborný výcvik v zahraničí podporuje osobné a profesionálne zručnosti študentov. Podporuje nezávislosť a flexibilitu študentov a zlepšuje šance na uplatnenie na trhu práce. Tieto podnikové stáže sú úspešným krokom pre budovanie budúcej kariéry a profesionality žiakov v ich učebnom odbore. Žiaci budú mať možnosť vyskúšať sa v zaujímavých podmienkach, ktoré sa aj v bežnej praxi vyskytujú. Pre kvalifikované vykonávanie odborných činností získava žiak zahraničnou praxou odborný profil s nevyhnutným vzdelaním a tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti samostatne alebo v tíme. Svoje teoretické vedomosti využívajú na precvičenie si postupov na opravu a zlepšenie si kvality svojej činnosti pri zisťovaní porúch a ich odstraňovaní pri rôznych častiach poľnohospodárskych strojov. Žiaci, ktorí sa zúčastňujú stáže, si zvyšujú rozsah vedomostí, spoznávajú nové úspešné prostredie, majú možnosť porovnávať sa s európskymi stredoškolákmi, čím sa môže vytvoriť aj nová motivácia na zvýšenie ich úrovne vzdelania a zvýši sa ich možnosť uplatnenia sa v poľnohospodárskom odvetví doma, aj v zahraničí. Stávajú sa konkurencieschopnou pracovnou silou, ktorá zodpovedá požiadavkám modernej doby a získané poznatky v zahraničí obohatia ich vedomosti a zručnosti pre budúcu kariéru. Keďže naši žiaci majú možnosť vykonať odbornú prax u našich zmluvných partnerov v našom regióne, resp. v školských dielňach, nemajú zatiaľ žiadne skúsenosti s prácou v odbornom výcviku v medzinárodnom prostredí, ktoré je postavené na úplne inej pracovnej kultúre, používa iné techniky, technológie, vybavenie . Cieľové skupiny: A)Taliansko - agromechanizátor - opravár, 2. a 3.ročník. V týchto odboroch by sme chceli realizovať stáž pre 8 žiakov v Taliansku. V jednej poľnohospodárskymi strojmi a ich údržbou sa zaoberajúcej firme. Našim cieľom je, aby žiaci získali nové odborné vedomosti a zručnosti. Presadením sa v cudzom prostredí sa rozvíjajú ich jazykové zručnosti a samostatnosť, čo predstavujú neoddeliteľnú súčasť úspešného uplatnenia sa v budúcnosti. B) Maďarsko - agromechanizátor - opravár, 2. a 3.ročník. Cieľovou krajinou tohto odboru je Maďarsko, kde hosťujúcim organizáciam našich žiakov je moderne vybavené pracovisko, ako SBS, Kft. Realizovaním zahraničnej stáže by sme chceli umožniť našim žiakom získanie pracovných skúseností modernými zariadeniami. V tomto učebnom odbore sme tak isto naplánovali stáž pre 8 študentov. Pracovnú stáž v Maďarsku, ale aj vTaliansku plánujeme realizovať na jar 2018. Dĺžka stáže v oboch prípadoch je naplánovaná na 3 týždne. Zahraničná skúsenosť prináša do pracovného procesu nové pohľady na problematiku a skúsenosti s riešením pracovných zadaní. Zamestnávatelia preferujú pracovníkov schopných komplexného pohľadu na zverenú úlohu. Jazykovo zdatný jedinec, ktorý má za sebou prax v zahraničnej firme je prínosom pre svojho zamestnávateľa. V našom regióne je viacero veľkých zahraničných firiem (New Holland, Class, Volkswagen, Peugeot), ktoré ocenia jazykovo dobre vybavených odborníkov. Skonštatovali sme, že súčasný trh si pýta viac absolventov strojárskych odborov, ktorí sú jazykovo dobre vybavení a schopní vyhovieť vysokým profesionálnym nárokom v súčasnom technologicky vyspelom svete. Niektoré tuzemské firmy majú už teraz vysoký priemerný vek zamestnancov, čím riskujú, že o pár rokov nebudú mať výkonných odborníkov.
Koordinátor:Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközepiskola, Ul.1.maja 1, Hurbanovo
Hurbanovo