Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitné vzdelanie – základ úspešnej budúcnosti
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035052
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39177 €
Sumár projektu:Naša škola je v súčasnosti veľmi dobre vybavená, vyučovanie aj odborný výcvik zabezpečuje študentom vzdelávanie pomocou najnovších technológií a v čo najväčšom pohodlí. Súčasný svet však vyžaduje, aby ľudia vedeli reagovať v akejkoľvek situácii, preto aj väčšina firiem alebo organizácií pri hľadaní zamestnancov vyberá tých, ktorí disponujú nielen znalosťou odborných predmetov a cudzích jazykov, ale sú pripravení na riešenie problémov, nezľaknú sa prekážky, a vedia pohotovo reagovať v každej životnej situácii. Sme si vedomí toho, že akokoľvek budeme školu rozvíjať a zdokonaľovať, pripraviť pre pohodlné štúdium, na reálny život svojich študentov mimo školských lavíc nedokážeme naučiť. Hlavným cieľom projektu preto je, aby študenti zažili prácu v skutočných organizáciách a firmách, kde im nepomáhajú rodičia a učitelia, a kde sa musia spoliehať na vlastné znalosti a komunikatívne schopnosti. Práve takým prvým pokusom boli zatiaľ 2 pracovné stáže 63 študentov v Maďarsku a Taliansku v rámci programu Erasmus+, ktorá nadmieru splnila naše očakávania. Zúčastnení študenti sa vrátili s obrovským množstvom nových skúseností, s rozvinutými jazykovými kompetenciami a s nadšením a otvorenosťou na svoje budúce povolanie v rámci odboru, voči ktorému v súčasnosti preukazujú obrovskú úctu. V rámci tohto projektu bude na tri týždne cestovať 20 študentov Strednej odbornej školy v Snine do Českej republiky: - 7 študentov učebného odboru 6445 H Kuchár, - 3 študenti študijného odboru 6421 L Spoločné stravovanie, - 10 študentov učebného odboru 2487 H 01 Autoopravár-mechanik. Medzi hlavné ciele projektu patria: Učebný odbor kuchár a študijný odbor spoločné stravovanie – rozšírenie teoretických a praktických vedomostí a zručnosti o medzinárodnú kuchyňu príslušného štátu, špecializácia - baristi, fungovanie cateringových služieb. Autoopravár-mechanik – rozšíriť si základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, spoznať moderné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, poznať použitie náradia a servisnej techniky v danej krajine. Zahraničná mobilita vedie žiakov k samostatnému mysleniu, analýze problémov, hľadaniu riešení a tiež naučí žiakov nielen analyzovať a spracovávať, ale ponúkať nové riešenia, ktoré vyplývajú nielen z potreby školy ale aj zamestnávateľov v regióne. Cieľom je vytvoriť moderný spôsob vzdelávania, vzbudiť záujem žiakov o vzdelávanie a vypestovať v nich vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, chápaniu učiva a fungovaniu zákonitosti v rámci celku, k trvalému rozvíjaniu svojich schopností a osobnosti, k rozvíjaniu komunikácie s pedagógmi a riešeniu problémov. Veríme, že skúsenosti zo zahraničnej mobility pre jednotlivca – žiaka budú preňho prínosom, ľahšie sa zamestná na trhu práce v hociktorom regióne, ba stane sa potenciálnym zamestnávateľom pre ďalšiu mladšiu skupinu. V bližšom regióne neexistujú zahraniční zamestnávatelia, ale existuje niekoľko hotelových a ubytovacích zariadení, ktoré navštevuje zahraničná klientela. Z toho dôvodu poskytovanie služieb osobami, ktoré sú jazykovo a odborne pripravení je nevyhnutnosťou a pre absolventov zahraničnej praxe poskytujú výhodu na trhu práce. Súčasne takouto formou prípravy sa otvára absolventom trh práce na celom území Slovenskej republiky, Českej republiky a v zahraničí.
Koordinátor:Stredná odborná škola
Snina