Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servisné prehliadky automechanikov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035046
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33220 €
Sumár projektu:Kontext projektu Stredná odborná škola strojnícka sa prvá krát zapája do projektu Erasmus, plánuje v projekte plniť nasledovné ciele v rámci Európy: - podpora rozvíjania odborných kompetencií u pedagogických pracovníkov v rámci Európy, - podpora rozvíjania jazykových kompetencií žiakov v rámci Európy, - podpora a rozvoj medzikultúrnych znalostí a skúseností v rámci Európy, - podpora výmeny informácií v rámci modernizácie vzdelávacieho procesu našej školy v rámci Európy, - podpora výmeny informácií v oblasti vzdelávania v rámci Európy, - zlepšenie uplatni teľnosti absolventov našej školy v odboroch automobilového priemyslu v rámci európskej únie Cieľ projektu: 1)Hlavným cieľom je umožniť žiakom učebného odboru auto-opravár mechanik absolvovať odbornú prax na partnerskej škole, kde budú mať možnosť vykonávať servisné prehliadky motorových vozidiel, študentov plánujeme oboznámiť s rôznymi typmi servisných prehliadok od základov diagnostiky vozidla cez mechanické opravy u partnerskej škole v Čechách, ktorí sú špecializovaní na autotroniku. Následne študenti budú sledovať v hodnotenom období ich technický stav, prevádzkyschopnosť prípadný výskyt porúch . Partnerská škola bude mať možnosť získavať odborné skúsenosti v školskom autoservise, kde sa reálne opravujú motorové vozidlá. 2) Certifikovať študentov pomocou Europassov a ECVETu , toto Know - how nám poskytne partnerská škola, ktorá súbežne žiada českú NA o podporu projektu E+ KA1 smerom k nám . Počet a profil účastníkov 20 študentov učebného odboru auto-opravár - mechanik a 4 doprovodné osoby, ktoré sa budú pri jednotlivých turnusoch obmieňať Účastníci budú rozdelení do cyklov: jeseň 2017, jar 2018 jeseň 2018, jar 2019 Popis aktivít Zahraničná odborná prax zameraná na komplexné servisné prehliadky motorových vozidiel podľa tematického plánu odboru auto-opravár mechanik zrealizované na partnerskej škole s využitím ich odbornosti hlavne v oblasti elektronizácie vozidiel. Metodológia Žiadateľ spracúva priebežné hodnotiace a záverečné správy, ktoré predloží NA, čiastkové správy doprevádzajúcich osôb, zaisťuje dopravu tam a späť, ubytovanie, stravovanie, poistenie, miestnu dopravu ( podľa potreby) dozor v voľnočasových aktivitách pre celú skupinu. Partner spracuje záverečnú správu o realizovanom projekte pre žiadateľa, vlastné certifikáty . Partner spracováva hodnotiacu záverečnú správu o projekte, vlastné certifikáty, dozor v období praxe, priebežné monitorovanie, odbornú pomoc a vyhodnocovanie projektu. Obidve organizácie spoločne pripravujú zmluvy, Europassy Mobility a dokumentáciu ECVET. Výsledky, dopad a prínos - získanie odborných kompetencií pedagogických pracovníkov a žiakov v automobilových odboroch, - zvýšenie a zdokonalenie jazykových kompetencií pedagogických pracovníkov aj žiakov, - zlepšenie softkills - tímová práca, práca pod stresom, samostatnosť, rozhodovanie atď.) - zlepšenie uplatni teľnosti absolventov na trhu práce v medzinárodnom meradle, - vytvorenie slovensko - českého odborného slovníka s oblasti autotroniky. Bonus V projekte sa bude realizovať aktivita eTwinning "E+ KA1 2017: SOŠS Bánovce nad Bebravou a COPT Kroměříž ". Na tomto súbežnom projekte sme sa dohodli spoločne s partnerskou školou s cieľom porovnať aký prínos mal tento projekt na obidvoch školách. Zámer sme neuviedli nakoľko sme síce na eTwinning vyškolení ale nebol na našej škole ešte realizovaný . Týmto projektom sa pokúsime spustiť aj tento projekt ako pridanú hodnotu na škole.
Koordinátor:Stredná odborná škola strojnácka Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou