Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moja mobilita - skúsenosť, odbornosť, kvalita
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035042
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59960 €
Sumár projektu:Z hľadiska dlhodobejšieho vývoja budú absolventi obchodných akadémií na trhu práce stále žiadaní. Zamestnávatelia však vyžadujú absolventov, ktorí sú po odbornej aj osobnostnej stránke dobre pripravení zvládať úlohy a problémy na pracoviskách. Prepojenie medzi svetom vzdelávania a svetom práce zabezpečuje predmet odborná prax. Máme však skúsenosť, že prax je častokrát len formálna a neprináša očakávané výsledky. V predchádzajúcom období sme realizovali projekt zahraničnej odbornej praxe formou mobility s názvom "Praxou v zahraničí k zvýšeniu kvality školy". Dopad projektu na všetky zúčastnené strany nás presvedčil, že je správnou cestou ako zvýšiť kvalitu odbornej praxe a tým aj odborného vzdelávania a kompetencií žiakov tak, aby bol absolvent pripravovaný nielen na národný, ale aj medzinárodný trh práce, rovnako sa zvýšila aj prestíž školy. Rozhodli sme preto pokračovať v realizácii takýchto projektov novým s názvom "Moja mobilita - skúsenosť, odbornosť, kvalita". Zapojenie žiakov aj z mimomestského prostredia do projektu a ich osobná skúsenosť s prácou v zahraničí môže prelomiť stereotyp a rozšíriť obzor o rôznorodosť pracovných pozícií v rámci ich odbornosti a zbaviť ich strachu a obáv z mobility. Prax sa uskutoční v dvoch dvojtýždňových turnusoch - september 2017 a september 2018 pre žiakov 4. ročníka. O zahraničnú prax v rámci mobility sa môžu uchádzať aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čím sa zvýši ich reálna šanca uspieť na trhu práce a získať určitú výhodu pred ostatnými uchádzačmi. Hlavným cieľom plánovaného projektu je skvalitniť odborné vzdelávanie s dôrazom na povinný predmet odborná prax a ostatné ekonomické predmety v našej škole, pripraviť žiaka na svet práce, zabezpečiť jeho pripravenosť na celoživotné vzdelávanie a tým zlepšiť ukazovateľ nezamestnanosti absolventov našej školy. Žiaci v rámci zahraničnej mobility majú za cieľ skvalitniť tvrdé a mäkké zručnosti, ktoré sú potrebné v modernom pracovnom prostredí. Sú to najmä: zlepšiť schopnosť samostatne pracovať a riešiť problémy, posilniť prezentačné zručnosti, rozvinúť verbálne a jazykové zručnosti, zlepšiť sebapoznanie a sebareflexiu. Cieľom pedagogických zamestnancov je získať priamu skúsenosť so svetom práce v zahraničí a s aktuálnymi požiadavkami na absolventa, rozšíriť koncepčné a organizačné kompetencie, skvalitniť manažérske kompetencie projektového tímu. Ďalšie ciele projektu sú vytvoriť a overiť v praxi metodiku ECVET v procese prípravy, realizácie a vyhodnotenia mobility, zabezpečiť certifikáciu prostredníctvom systému Europass Mobilita, inovovať organizáciu výučby a vzdelávania a integrovať nové poznatky do ŠkVP v časti profil absolventa, implementovať učiteľmi získané poznatky a postupy do predmetov odborná prax, účtovníctvo, podniková ekonomika, administratíva a korešpondencia, anglický jazyk, svet práce. Ciele týkajúce sa žiakov a pedagógov naplníme hlavnou aktivitou, za ktorú považujeme vykonávanie odbornej praxe v podnikoch a organizáciách v Londýne, Havířove a Katowiciach. Žiaci budú mať možnosť v reálnom podnikateľskom prostredí komunikovať osobne aj písomne s obchodným partnerom aj medzi zamestnancami firmy, archivovať účtovné doklady, spracovať mzdy, kontrolovať a evidovať zmluvy, pracovať na úseku daní a poplatkov, tvorby cien, realizovať obchodné aktivity a malé projekty v oblasti marketingu, aktualizovať databázy a iné. V oblasti používania moderného kancelárskeho vybavenia a zahraničného softvéru žiak nadobudne úplne nové vedomosti a zručnosti. Manažment projektu bude práce na projekte realizovať podľa stanoveného plánu. Na základe spätnej väzby od účastníkov bude neustále vylepšovať oblasti, kde budú identifikované možnosti zlepšenia. Výsledkom projektu bude zrealizovaná odborná prax v zahraničí pre 29 žiakov, ktorí získajú Europass Mobilita a Certifikáty sprostredkovateľských organizácií, zmenený Školský vzdelávací program a zavedenie nových foriem a metód do vyučovacieho procesu. Z dlhodobého hľadiska očakávame predovšetkým zlepšenie postavenia našich absolventov na trhu práce a zníženie ukazovateľa nezamestnanosť absolventov. U žiakov predpokladáme posilnenie synergie medzi teoretickým vzdelávaním, odbornou prípravou a zamestnaním.
Koordinátor:Obchodná akadémia Račianska, Bratislava
Bratislava