Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinkarnácia materiálov. Recykling, upcykling, redressing v móde a obalovom dizajne
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035038
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29751 €
Sumár projektu: Reinkarnácia materiálov. Recykling, upcykling, redressing v móde a v obalovom dizajne je názov projektu, ktorý zastrešuje aktivity realizované medzi Strednou priemyselnou školou zo Svidníka a jej partnerskými školami Krakowskie Szkoly Artystyczne v Krakove a Střední školou uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí. Obidve partnerské školy sú umelecky zamerané rovnako ako aj naša škola SPŠ vo Svidníku. SPŠ vo Svidníku ponúka možnosti štúdia odevného dizajnu, propagačnej grafiky, ako i špecializačné štúdium modelovanie a navrhovanie odevov a grafika vizuálnych komunikácií. Krakowskie Szkoly Artystyczne (KSA) v Krakove sú prestížnou školou nielen v Poľsku a poskytujú vyšší stupeň vzdelania v odevnom dizajne (Szkola Artystycznego Projektowania Ubioru) , v umeleckej fotografii ( Szkola Kreatywnej Fotografii), vo vizuálnom merchandisingu (Szkola Vizual Merchandisingu), v interiérovom dizajne a architektúre (Szkola Wnetrz i Przestrzeni), ako i v hereckom umení (Szkola Aktorska). SŠUP v Ústí nad Orlici disponuje odbormi odevný dizajn, grafický dizajn, interiérový dizajn, tvarový a grafický dizajn a odbor fotografia a médiá. KSA v Krakove a SŠUP v Ústí nad Orlici sú v projekte partnerskými organizáciami, ktoré zabezpečia v priestoroch svojich škôl celú odbornú prípravu účastníkov projektu a tým aj ich profesijný rast. Účastníkmi projektu budú 20 študenti SPŠ zo Svidníka, ktorí študujú odevný dizajn , propagačnú grafiku, prípadne grafiku vizuálnych komunikácií. Projektu sa zúčastnia v dvoch turnusoch, zakaždým v počte 10 žiakov a jeden pedagogický dozor z vysielajúcej organizácie. Prvá stáž bude zameraná obsahovo na odevný dizajn, na realizáciu recyklovaných odevov a ich následné využitie v rámci interdisciplinárnych vzťahov s umeleckou fotografiou. Prvá stáž bude zameraná na podporu už osvedčených vzdelávacích postupov, nakoľko nadväzuje na aktivity realizované aj v domácich školských podmienkach. Druhá stáž bude tvorená študentmi odboru propagačná grafika, preto sa bude orientovať na tvarový a grafický dizajn, ktorý bude kontinuálne svojou obsahovou náplňou nadväzovať na prvú stáž. Žiaci budú mať za cieľ komplexne zrealizovať , to znamená navrhnúť, graficky upraviť a remeselne zhotoviť z odpadového druhotného materiálu, z kartónov, lepenky dizajn obalu (tašky, vaky, vrecia a podobne) pre odev, prípadne iný produkt. Pritom budú využívať inovatívne metódy a softvér, ktorým naša škola nedisponuje. Jedná sa o profesionálny softvér ArtiosCAD, ako aj využitie rezacieho plotra pri samotnom rezaní a tvarovaní obalového materiálu. S tým súvisia základné ciele projektu, ktorými sú odborná príprava študentov a zvládnutie a využitie získaných vedomostí a zručností pri realizácii recyklovaného odevu , jeho zdokumentovanie, práca s fotoaparátom, následná grafická úprava do hotového grafického produktu – katalógu. Očakávaným výsledkom projektových aktivít teda budú hotové výstupy v podobe recyklovaných odevov(10modelov), umeleckých a modelingových fotografií, obalový dizajn (tašky rôzneho druhu a veľkostí, vaky, vrecia...) ale aj videoprezentácie, katalóg, fotodokumentácia z priebehu stáží a všetkých jej výsledkov. Všetky informácie budú postupne zverejnené v tlačových a audiovizuálnych médiách, na sociálnej sieti i na webovej stránke školy. Súčasťou ich následnej prezentácie budú aj módne prehliadky , súťažné prehliadky v odevnom dizajne, prezentačné výstavy a predajné akcie v priestoroch školy alebo v meste. Za dlhodobý prínos možno považovať získané skúsenosti a kompetencie, ktoré budú žiaci uplatňovať pri svojom ďalšom odbornom raste a predpokladáme, že aj po skončení štúdia na našej škole, budú mať študenti oveľa väčšiu možnosť uplatnenia sa na trhu práce práve v umeleckých agentúrach, odevných firmách, ale aj pri pokračovaní v štúdiu na vysokých školách umeleckého zamerania. V neposlednom rade je projekt prínosom aj v rámci interkulturálnych a jazykových vzťahov. Mladí ľudia majú možnosť spoznávať inú kultúru, národ, jeho tradície, históriu, spoznávať kultúrne a historické pamiatky a zažívať autentickú atmosféru Krakova. Je to možnosť nadviazať nové kontakty, priateľstvá s poľskými, ale aj inými zahraničnými študentmi a tak získať jazykové schopnosti a zručnosti a overiť si ich v priamej komunikácii.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola Svidnik
Svidník