Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjajme zručnosti mládeže aj mimo domova
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035034
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Účastníkmi projektu budú učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy v počte 10 a žiaci študijných a učebných odborov kuchár a čašník, servírka v počte 12 a 2 sprevádzajúce osoby. Účasť vybraných žiakov a pedagogických pracovníkov na mobilite je dôležitá z hľadiska zvyšovania kvalifikačných predpokladov (odborných, jazykových, sociálnych, interkulturálnych kompetencií). Napriek tomu, že žiaci v rámci odborného výcviku pracujú v partnerských strediskách v okrese Veľký Krtíš, je potrebné prehlbovať ich vedomosti a zručnosti aj na medzinárodnej úrovni. Je vysoký predpoklad, že ako absolventi školy nájdu uplatnenie na trhu práce skôr, aj vďaka jazykovým zručnostiam získanými počas stáže. Získané znalosti neskôr uplatnia nielen na domácom trhu práce, ale aj na trhu práce v rámci EÚ. Mobilita pomôže účastníkom pochopiť postavenie Slovenska v EÚ, ako aj zákonitosti a možnosti, ktoré im členstvo v EÚ ponúka. Mobilita má pre účastníkov okrem odborného rozmeru aj rozmer sociálny. Školu navštevuje mnoho žiakov zo slabého sociálneho prostredia a bez finančnej pomoci EÚ nie sú schopní vycestovať do zahraničia, kde by získavali nové a moderné poznatky. Mobilitou sa zachová rovnosť šancí pre sociálne slabších pri presadzovaní sa na zahraničnom a domácom trhu práce. Vďaka bohatému programu počas stáží akým je návšteva Hotelovej akadémie v meste Spoleto a stretnutie s učiteľmi školy, didaktická návšteva olivového mlyna a olivového hája, didaktická návšteva jedného z najlepších vinárskych závodov tejto oblasti, ale aj lekcia varenia na tému: Typické menu regiónu Umbria , návšteva jednej z najlepších cateringových spoločností v Taliansku, či didaktická návšteva Hotela vyššej kategórie SAN LUCA v sprievode majiteľa hotela a celodenná návšteva mesta hlavného mesta Rím a v prípade žiakov aj praktické stáže v podnikoch pre všetkých participantov projektu možno dosiahnuť hlavné ciele projektu: • zavádzanie nových vyučovacích metód, technologických postupov, prepojenie teórie s praxou a zvýšenie atraktivity vyučovania. Zvýšením kvalifikačných predpokladov u učiteľov možno očakávať pozitívne zmeny vo vyučovacom procese, kde budú aplikované poznatky a skúsenosti získané mobilitou. Vďaka projektu bude možné doplniť učebné osnovy o tému Olivy a o nové učebné pomôcky (fotografie, videá z didaktických návštev). Ciele a následné dopady projektu môžeme zhrnúť nasledovne: • získanie nových poznatkov z odboru, • osvojenie nových technologických a pracovných postupov, • zlepšenie komunikačných schopností, • získanie samostatnosti a schopnosti riešiť problémy, • zvýšenie šancí uplatniť sa na trhu práce doma aj v zahraničí, • získanie schopnosti adaptovať sa nové vzniknuté situácie, • zvyšovanie kvalifikačných predpokladov, • rozširovanie komunikačných kompetencií, • efektívnejšie vedenie vyučovacieho procesu, • aplikovanie metód rozvíjajúcich celkovú osobnosť žiakov, • využitie možnosti celoživotného vzdelávania. Všetky aktivity, práce a postupy mobility budú zverejnené na internete, na webovej stránke školy. Po návrate žiakov zo stáže bude zorganizovaný večer zážitkovej gastronómie na tému Olivy, čím sa škola zviditeľní a získa dobré meno v regióne. Získané poznatky budú žiaci a pedagógovia ďalej šíriť v rámci praxe na Slovensku, ako aj v samotnom vyučovacom procese. Očakávame, že získané zručnosti pomôžu k rozvoju gastronómie v okrese Veľký Krtíš a absolventom uľahčia zaradenie do pracovného života.
Koordinátor:Spojená škola
Modrý Kameň