Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trh Európy rozširuje naše obzory
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035033
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54218 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia Polárna 1 v Košiciach od roku 1994 zabezpečuje terciárne stredné odborné vzdelávanie žiakov v študijných odboroch ekonomického zamerania - obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu. Škola má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov v rôznych programoch EÚ zameraných na inováciu odborného vzdelávania a na cezhraničné partnerstvá a mobility žiakov. V programoch Leonardo da Vinci a Erasmus+ úspešne realizovala 7 projektov zameraných na odborné stáže žiakov v Českej republike a Poľsku s partnerskými školami v Mladej Boleslavi a Rzeszówe, s ktorými dlhodobo spolupracuje. Projekt Trh Európy rozširuje naše obzory má tieto ciele: 1. zlepšiť praktické odborné a jazykové zručnosti žiakov potrebné pre zlepšenie ich budúceho uplatnenia na trhu práce Strednej Európy, 2. posilniť spoluprácu s partnerskými školami a zamestnávateľmi v oblasti realizácie odbornej praxe v zahraničí, a tým skvalitniť obsah praktického odborného vzdelávania a prípravy, 3. zvýšiť kompetencie manažmentu školy a jej zamestnancov potrebné pre realizáciu medzinárodných projektov. Účastníkmi projektu je 30 žiakov 3. a 4. ročníka Obchodnej akadémie vo veku 17 - 19 rokov, ktorí sa pripravujú na výkon ekonomických činností v podnikoch rôzneho zamerania. Potrebujú získať praktické komunikačné a organizačné zručnosti, ale aj zručnosti vo vedení agendy podniku. Chýbajú im jazykové zručnosti a informácie o trhu práce a podnikaní v susedných krajinách EÚ potrebné pre ich uplatnenie v praxi. Mnohí pochádzajú z regiónov s vysokou nezamestnanosťou. V projekte sa realizujú 3 mobility - odborné stáže žiakov v podnikoch v Českej republike a Poľsku v septembri 2017 a máji 2018. Partnerské školy zabezpečia pracovné miesta v podnikoch, uzatvoria dohody o vykonaní odbornej praxe. Žiaci budú vykonávať činnosti podľa pracovného programu stáže pod vedením mentora. Po skončení stáže a záverečnom hodnotení získajú Europass Mobilita a certifikát o absolvovaní odbornej stáže od zamestnávateľa. Počas pobytu v zahraničí spoznajú aj históriu, kultúru a spoločenské dianie cieľovej krajiny. Účastníci dosiahnu najmä tieto výsledky: 1. komunikačné zručnosti - komunikovať a používať odborné termíny v cudzom jazyku, spoznať rôzne formy on-line komunikácie a on-line marketingu v zahraničnom podniku. 2. podnikateľské zručnosti - poznať právnu úpravu podnikania v cieľovej krajine, popísať riadenie a organizačnú štruktúru zahraničného podniku, používať softvérové aplikácie na riadenie podnikových procesov, zlepšiť organizačné zručnosti. 3. osobné kompetencie - zvýšiť samostatnosť a zodpovednosť, schopnosť pracovať v tíme, zvládať stresové situácie pri pobyte v zahraničí. 4. vedenie podnikovej agendy - vedenie účtovníctva, využívať zásady tvorby obchodných listov, spracovávať účtovné doklady, poznať postupy vedenia mzdovej agendy a daňovej evidencie podniku. Vysielajúca organizácia vyberá účastníkov, podpisuje dohody o poskytnutí grantu a podáva správy o projekte. Vyhotovuje potrebnú dokumentáciu, zabezpečuje odbornú prípravu účastníkov a ich dopravu do zahraničia. Pripravuje obsah a pracovný program odbornej stáže. Počas trvania mobility v spolupráci s partnermi projektu zabezpečuje monitoring účastníkov, sprevádzanie a voľnočasové aktivity účastníkov. Jej úlohou je tiež diseminácia výsledkov projektu. Partneri projektu v zahraničí zodpovedajú za sprostredkovanie a zmluvné zabezpečenie pracovných miest pre účastníkov v zahraničí a tiež za pomoc pri nadviazaní kontaktov a komunikácii s podnikmi, v ktorých sa bude vykonávať odborná stáž žiakov. Zabezpečujú ubytovanie a stravovanie účastníkov. Kontaktné osoby partnera spolupracujú s koordinátorom projektu pri monitoringu odbornej praxe a pri zabezpečovaní programu voľnočasových aktivít účastníkov. Riadenie projektu realizuje projektový tím zložený zo zamestnancov školy. Účastníci získajú Europass-Mobilita a certifikát o absolvovaní odbornej stáže, ktorý využijú pri svojom budúcom uplatnení na trhu práce. Ovplyvnia aj ostatných žiakov školy a uchádzačov o štúdium k dosahovaniu lepších študijných výsledkov, aby sa mohli zapojiť do zahraničných mobilít. Svojimi zlepšenými komunikačnými, jazykovými, organizačnými, ale aj podnikateľskými a inými funkčnými kompetenciami by mali prispieť k zlepšeniu efektivity a produktivity práce v zamestnávateľských podnikoch doma a v zahraničí. Učitelia zapojení do projektu prenesú svoje skúsenosti zo spolupráce so zahraničnými zamestnávateľmi a partnermi do do inovácií obsahu vzdelávania. Vedenie školy získa spätnú väzbu o požiadavkách zahraničných zamestnávateľov na absolventov obchodnej akadémie, ktoré zapracuje do školského vzdelávacieho programu. Škola zvýši svoju atraktivitu pre uchádzačov na trhu stredných odborných škôl v regióne. Hostiteľské školy v Poľsku a Českej republike spoluprácou na projekte získajú skúsenosti potrebné pre inovácie obsahu odborného vzdelávania, jeho internacionalizáciu a zapájanie sa do mobilitných projektov.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Košice