Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Medzinárodné skúsenosti pre úspešnú budúcnosť"
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035032
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30420 €
Sumár projektu:Projekt "Medzinárodné skúsenosti pre úspešnú budúcnosť" pripravila Stredná odborná škola na Gemerskej 1 v Košiciach v snahe kontinuálne pokračovať v realizácii medzinárodných stáží. Ich realizácia začala v roku 2011 v rámci podprogramu Leonardo da Vinci MOBILITY IVT v Programe celoživotného vzdelávania a programe Erasmus+. Vysielajúca organizácia je strednou odbornou školou poskytujúcou vzdelanie v študijných aj učebných odboroch zameraných na poskytovanie služieb. Po viacerých zmenách, ktoré súviseli s odčleňovaním stavebných profesií, sa škola vyprofilovala a v súčastnosti má vo svojom školskom vzdelávacom programe ponuku štúdia "beauty" služieb a to v študijných odboroch kozmetik, kozmetička a vizážistka, umelecký odbor odevný dizajn a učebný odbor kaderník s pokračovaním v nadstavbovom štúdiu vlasovej kozmetiky. V tomto školskom roku školu navštevuje 280 žiakov a vyučuje 40 pedagogických zamestnancov. Projekt je pripravovaný na 12 mesiacov. Bude realizovaný v jednom turnuse, 14 dní v španielskej Seville, kde 12 žiakov odboru kozmetik, kozmetička a vizážistka, 3 žiaci odboru odevný dizajn absolvujú odbornú prax v 8 - 9 súkromných spoločnostiach v oblasti kozmetiky, vizážistiky a odevného dizajnu. Mobilitná stáž prebehne v apríli 2018, ako sprevádzajúce osoby pôjdu 3 učitelia. Už z predošlých rokov úspešne zrealizované projekty nám potvrdili správnosť využitia medzinárodnej spolupráce pri získavaní odborných zručností našich žiakov. Realizáciou tohto projektu naplníme základný zámer strategického rozvoja školy v týchto oblastiach: 1. Pomocou prvkov metodík ECVET skvalitnenie odbornej stáže počas mobility projektu tým, že presne zadefinujeme vzdelávacie výstupy počas stáže, formy preverovania a uznávania získaných kompetencií účastníkov v mobilitách. 2. Zlepšenie komunikácie žiakov s klientom na pracovisku v cudzom jazyku. Zlepšenie sebaprezentácie a získanie zručností pre lepšie uplatnenie na trhu práce v Slovenskej republike ako aj v európskom priestore. 3. Posilnenie tvorivosti v rámci spoznávania prvkov španielskej kultúry, budovanie povedomia multikultúrnej Európy. 4. Poskytnúť možnosti profesného a osobnostného rastu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Očakávané výsledky projektu využijeme pri: 1. inovácii školských vzdelávacích programov najmä v oblasti odborných predmetov a odbornej praxe. Práve inovácia a aktualizácia základného dokumentu školy, akým školský vzdelávaci program je, bude zabezpečená udržateľnosť a dlhodobý dopad na skvalitnenie vyučovania na škole. 2. nové zručností budú využívané pri príprave na súťaže odborných zručností na rôznych úrovniach v odboroch kozmetička a vizážistka, kozmetik a odevný dizajn, 3. zvyšovaní konkurencieschopnosti našej školy na trhu stredných škôl v regióne Košíc.
Koordinátor:Strednáa odborná škola Gemerska 1, Košice
Košice