Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praktický ekonóm
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035018
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29338 €
Sumár projektu:Po schválení druhého študijného odboru Ekonomické lýceum sme sa rozhodli rozšíriť možnosti absolvovania praxe aj mimo hranice Slovenska. Pri jej zabezpečení sme využili ponuku firmy Agamos s.r.o., ktorá pôsobí ako sprostredkovateľská organizácia pre mobilitu študentov, učňov, učiteľov a osôb na trhu práce. Táto spoločnosť nám v súlade so zmluvou zabezpečí ubytovanie, stravu ako aj organizáciu stáže. Zmluvne sme vopred dohodli finančné položky, ktoré umožňujú realizovať projekt tak, ako je nastavený, teda aby stáž bola prínosom a študenti si mohli dovoliť aj ďalší program. Spoločnosť Agamos s. r. o. má vybudovanú širokú sieť spolupracujúcich firiem, s ktorými má uzatvorené zmluvy o poskytnutí stáže. Prax je realizovaná v dvoch ročníkoch, a to v 3. a 4. ročníku. Ako prví sú do tohto projektu zapojení budúci štvrtáci (10 žiakov , z toho 6 - žiakov študijný odbor Ekonomické lýceum a 4 žiaci – študijný odbor Obchodná akadémia), ktorí v súlade s učebnými osnovami budú už po absolvovaní praxe na Slovensku. Teda pojmy ako pracovná morálka, pracovné povinnosti, pracovný kolektív a podniková kultúra nebudú pre nich neznámou skutočnosťou, ba naopak budú môcť porovnať prístup slovenských a zahraničných firiem pri odovzdávaní skúsenosti novej “pracovnej” generácii. V prípade, že sa rozhodnú pre štúdium v hostiteľskej krajine, získajú neoceniteľné životné skúsenosti. Počas absolvovania stáže budú vykonávať podľa pokynov garantov pridelené úlohy. Plnenie úloh budú zaznamenávať do denníka a v súlade s vopred pripravenou jednotkou ECVET vypracovávať záverečnú správu, ktorá bude hodnotená garantom stáže. Výsledné hodnotenie bude akceptované na vysvedčení za prvý polrok školského roku 2017/2018. Voľnočasové aktivity budú orientované na získanie nových informácií o mieste pobytu, kultúre a nadviazaní nových kontaktov s Obchodnou akadémiou v Ostrave, čo v budúcnosti môžeme využiť pri realizovaní výmenných pobytov počas prázdnin v rodinách žiakov. Plánujeme navštíviť vysokú školu v Olomouci, ktorá môže byť po úspešnej maturite ich ďalším pôsobiskom. Všetky tieto skutočnosti chceme zhrnúť do prezentácie, s ktorou vystúpia pred žiakmi našej školy, ale aj v rámci prezentácie školy na základných školách pri získavaní budúcich žiakov. Dosiahnuté výsledky chceme prezentovať nielen na stránke školy, ale aj prostredníctvom regionálnych masmediálnych prostriedkoch. Absolvovanie zahraničnej stáže a získanie Europassu – Mobilita prispeje k zvýšeniu kreditu žiakov ako aj samotnej školy. Tento projekt je prvým krokom do budúcna, čím chceme naším žiakom vytvoriť široké možnosti uplatnenia pre budúcu prax, alebo štúdium v zahraničí.
Koordinátor:Obchodná akadémia Bardejov
Bardejov