Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodná odborná prax - Zdravotníctvo
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035016
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:58024 €
Sumár projektu:Projekt reaguje na potreby súčasnej trhovej ekonomiky, ktorú charakterizujú následky ekonomickej krízy, vysokej nezamestnanosti a nedostatok potrebných zručností absolventov škôl. Dôraz je kladený na prepojenie teórie s praxou. Práve týmto medzi-sektorovým projektom sledujeme prepojenie teoretického i odborného vzdelávania so svetom. Náplňou nášho projektu je zahraničná mobilita žiakov v troch krajinách (Anglicko, Nemecko a Česká republika). Žiakom študijného odboru zdravotnícky asistent, farmaceutický laborant, diplomovaná všeobecná sestra chceme umožniť realizovať odbornú prax na špecializovaných, kvalitných pracoviskách. Cieľom je získanie nových vedomostí a zručností žiakmi v rámci medzi-kultúrnosti. Projekt bude realizovaný v niekoľkých aktivitách. Prvej sa zúčastní dvanásť žiakov štvrtého ročníka odborov zdravotnícky asistent a farmaceutický laborant. Títo žiaci budú preukazovať záujem o vlastné štúdium, v ktorom budú dosahovať nadpriemerné výsledky. Druhá projektová aktivita je plánovaná pre šesť žiakov odboru diplomovaná všeobecná sestra na rehabilitačnej klinike v Kreischa. V Čechách bude prebiehať tretia projektová aktivita. Desať žiakov druhého ročníka odboru diplomovaná všeobecná sestra bude získavať vedomosti a zručnosti o koncepte bazálnej stimulácie a oboznamovať sa so spôsoby ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s poruchou vedomia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pri realizácii projektu sa budeme riadiť zásadami rovnosti a inklúzie marginálnych sociálnych skupín. Taktiež sa bude klásť dôraz na ochranu a bezpečnosť pri práci účastníkov. Dosiahnuté vzdelávacie výstupy účastníkov budú adekvátne ohodnotené, validované a následne uznané štatutárnym zástupcom, čím sa stanú súčasťou klasifikácie vysielajúcej inštitúcie. Po skončení projektu zabezpečíme otvorený prístup k výstupom projektu, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti na miestnej, regionálnej i národnej úrovni. Implementácia tohto projektu umožní našej škole stať sa vzorom aj pre iné školy podobného zamerania. Skúsenosti pri realizácii projektu plánujeme využiť i pri ďalších aktivitách na medzinárodnej úrovni a pri inovácii učebných postupov najmä v odbornom vzdelávaní. Skvalitňovaním odbornej výučby v našej inštitúcii motivujeme nových žiakov a tým rozširujeme ponuku vzdelávania i zlepšujeme možnosti našich absolventov uspieť v univerzitnom vzdelávaní a ľahšie sa integrovať na trhu práce v zdravotníckych odboroch. Projekt Erasmus+ rozbehne rozvojový proces interkultúrneho rozmeru školy a jej modernizácie, tento proces bude pokračovať aj po skončení projektu, nebude to jednorazová zmena, ale ide o konitnuálny proces.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola Trnava
Trnava