Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prax - učiteľka života
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035008
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32800 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom predkladaného projektu „Prax – učiteľka života“ je zvýšiť prepojenosť teoretického štúdia žiakov Spojenej školy Tvrdošín s praktickou činnosťou v stredisku praktického vyučovania poľskej odbornej technickej školy Zespól Szkól Walerego Goetla v Suchej Beskidzkej. Naša škola má problémy pri zabezpečovaní praxe študentov v dôsledku absencie daných typov podnikov vo výrobnej sfére. Niektoré podniky síce súhlasia s vykonávaním praxe žiakov, ale mnohé z nich nemajú skutočný záujem o ich odborný a profesijný rast. V rámci sociálnych kompetencií chceme dosiahnuť aby žiaci a sprevádzajúci učitelia spoznali nový vzdelávací systém a nový trh práce a v budúcnosti sa nebáli vycestovať za prácou mimo trvalého bydliska. V projekte sa zúčastnia dvaja partneri: Spojená škola Tvrdošín ako vysielajúca organizácia a Zespól Szkól Walerego Goetla v Suchej Beskidzkej ako prijímajúca organizácia, ktorej zástupcovia svoj súhlas vyjadrili v súhlasnom liste, ktorý je súčasťou prílohy č. 2. Prijímajúca organizácia vytvorí cieľovej skupine vhodné pracovné podmienky v súlade s ich študijným zameraním, žiaci budú využívať moderné technické zariadenia, ktoré bohužiaľ naša škola nevlastní. Špecifické ciele projektu sú: • získať praktické zručnosti a skúsenosti v oblastiach, ktoré súvisia s ich odborným zameraním, •prehĺbiť praktické poznatky o programovaní CNC, •vytvoriť postup výroby súčiastok a ich montáže do funkčného celku, •vymodelovať súčiastky v parametrickom CAD/CAM systéme, •vygenerovať výkresovú dokumentáciu, •prehĺbiť praktické poznatky o konštrukcii PC, • navrhnúť a realizovať sieťové prepojenia, •získať nové vedomosti o PC simulácii. Pridanou hodnotou projektu pre žiakov a vyučujúcich bude: 1. kultúrny aspekt mobility, zoznámenie sa s históriou, kultúrou a súčasnosťou Poľskej republiky, Malopoľského vojvodstva – prihraničný región Slovenska, 2. upevnenie európskej súdržnosti tým, že účastníci „precítia“ chápanie podobnosti spoločenských problémov dvoch krajín EÚ napriek odlišnosti ich kultúr. S našim projektovým partnerom nás spája dlhoročná spolupráca v oblasti športových aktivít – Memoriál Jána Ďureca - volejbalový turnaj. Predkladaným projektom by sme radi spolupracovali aj v oblasti odborného vzdelávania. V decembri 2016 vedenie našej školy a koordinátori projektu osobne navštívili prijímajúcu poľskú školu, aby sa oboznámili s vybavením a možnosťami školy a strediska jej praktického vyučovania. V rámci projektu sa uskutoční jedna mobilita – od 20.05. 2018 do 02.06. 2018 . Cieľová skupina projektu je tvorená z 21 žiakov, všetko chlapci vo veku 16 – 17 rokov z regiónu Oravy: 7 žiakov študijného odboru mechatronika, 7 žiakov študijného odboru počítačové siete a komunikačná technika a 7 žiakov študijného odboru technické lýceum – zameranie informatika. Žiaci pochádzajú z dedín okolia miest Tvrdošín a Námestovo. Kritériom pri výbere žiakov budú nielen ich študijné výsledky, ale aj snaha vzdelávať sa, sebadisciplína a miera ich osobnej motivácie. Sprevádzať ich budú dvaja učitelia odborných predmetov. Účastníci stáže získajú od prijímajúcej organizácie Certifikát o vzdelávaní a od vysielajúcej organizácie Rozhodnutie riaditeľky školy o uznaní odbornej praxe. Okrem toho žiaci získajú Europass Mobilita. Predkladaným projektom chceme zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu v našom regióne aj na Slovensku, zlepšiť jeho imidž, príťažlivosť a kvalitu a zároveň propagovať program Erasmus plus a jeho význam v OVP. Účelom predkladaného projektu nie je len získanie financií, ale dosiahnutie trvalej zmeny, naštartovanie ďalších zmysluplných aktivít dlhodobejšieho charakteru, ktoré prispejú k prepojeniu teoretického štúdia s praxou na našej škole.
Koordinátor:Spojená škola Tvrdošín
Tvrdošín