Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon povolania
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035007
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35581 €
Sumár projektu:Mobilitného projektu s názvom, „Odborná stáž mladých zdravotníkov ako súčasť prípravy na výkon povolania“, sa zúčastnia mladí ľudia v počiatočnej odbornej príprave - žiaci tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent s vyučovacím jazykom slovenským, Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch, s plánovaným počtom 15 vybraných žiakov - ktorých následnou súčasťou stáže bude aj mesačná odborná prax v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku (mesiac jún 2018). V rámci nej realizujú teoretické a praktické poznatky získané v odborných predmetoch: základy ošetrovania a asistencie, zdravie a klinika chorôb, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, kde budú môcť využiť, porovnať a aplikovať svoje poznatky a skúsenosti zo stáže v zahraničí. Projekt umožňuje zapojiť sa do súčasných trendov nadnárodneho odborného vzdelávania a prípravy mladých ľudí, bilaterálnej spolupráce, spojenia vzdelávania so svetom práce a praxe. Cieľom projektu je posilniť odborné kompetencie žiakov nielen v prostredí európskej dimenzie, ale aj skvalitniť odborné a jazykové zručnosti a schopnosti výmenou pracovných skúseností. Pomocou projektu rozvíjať schopnosti žiakov pracovať v špecificky rozličnom prostredí odbornej prípravy a rozvíjať predovšetkým ich odborné a komunikačné zručnosti. Stážou v zahraničí ich viesť k spoznaniu systému zdravotníckej a sociálnej starostlivosti v partnerskej krajine, viesť ich k samostatnosti, zdravému sebavedomiu, rozvoju odborných zručností a kompetencií, spoznávať kultúru, a pomôcť im k integrácii do trhu práce aj v krajinách Európskej únie. Žiaci budú pracovať s pracovnými listami - hodnotiacim formulárom, kde budú dokumentovať svoje postrehy, skúsenosti, výsledky, problémy, riešenia a odporúčania zo stáže, pričom samostatná časť bude venovaná sebahodnoteniu a spätnej väzbe. Zahraničná stáž sa uskutoční v spolupráci s partnerom, sprostredkovateľskou organizáciou ADC College v Londýne a kontraktovanými projektovými prartnermi-firmami. Bude realizovaná ako 2 týždňová stáž v zdravotníckych, sociálnych a rehabilitačných zariadeniach, v rozsahu učebných osnov uvedených odborov, v partnerskej krajine. Účastníkom uvedenej stáže sa tým umožní prepojiť teoretické a praktické vedomosti a zručnosti aplikované v reálnom pracovnom prostredí v zahraničí a tiež možnosť porovnávať rozdiely v zdravotníckej dokumentácii, v odborných termínoch a organizácii práce v materskej a hosťujúcej krajine. Výstup zo stáže žiakov sa využije ako súčasť hodnotenia povinnej odbornej praxe na Slovensku, ďalej na diseminačné účely za účelom propagácie projektu a jeho výsledkov. Výsledky hodnotení a získaných poznatkov poslúžia ako spätná väzba pre zúčastnené projektové strany, ako kvalitatívny ukazovateľ naplnenia obsahu a cieľov realizovaného projektu, a zároveň ako súbor odporúčaní pre prax a ďaľšiu spoluprácu. Očakávaným výstupom je pridaná hodnota v schopnosti žiakov samostatne pracovať v cudzom prostredí, v schopnosti kvalitne a svedomito vykonávať získané zručnosti a kompetencie v multikultúrnom prostredí, aplikovať získané vedomosti v praxi, ako aj komunikácie v inom jazyku a v schopnosti využívania pozorovaní na inováciu a skvalitnenie vlastnej práce pri porovnávaní rozdielov zdravotníckeho vzdelávania a pracovnej praxe. Dlhodobý prínos projektu v školskom, regionálnom a európskom kontexte spočíva: v odbornej a jazykovej príprave žiakov, zvyšovaní ich kvalifikácie, posilnení odborných kompetencií, zručností a vedomostí, zvýšenie konkurencieschopnosti žiakov zamestnanť sa na trhu práce, následne zatraktívnení školy a ponúkaných študijných odborov pre verejnosť, v inovácii odborného vzdelávania, v pokračujúcej medzinárodnej spolupráci medzi organizáciami, a to aj mimo platformu projektu Erazmus+, a v neposlednom rade posilnení fenoménu európskej multikultúrnosti na trhu práce.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky - Egeszsegugyi Kozepiskola, Pod kalvariou 1, Nove Zamky
Nové Zámky