Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociálna starostlivosť, turistické a podnikateľské služby v zahraničí
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035001
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54942 €
Sumár projektu:Projekt je koncipovaný pre žiakov 3. a 4. ročníkov Obchodnej akadémie Dolný Kubín pre štvorročné maturitné odbory sociálno-výchovný pracovník a obchodná akadémia - so zameraním na marketing a na cestovný ruch. Celkovo je plánované v dvoch turnusoch v trvaní jedného mesiaca umožniť jeho absolvovanie 20 žiakom školy. Zahraničná prax umožní žiakom transformovať teoretické vedomosti na praktické zručnosti, zoznámiť sa s reálnym prostredím zahraničných a mnohokrát priamo medzinárodných firiem, turistických kancelárií a sociálnych služieb. Pre spoluprácu bola vybraná agentúra a inštitúcia sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú v meste Braga na severe Portugalska. Agentúra vybrala na základe požiadaviek školy cieľové podniky, žiakom umožnia získať skúsenosti z oblasti firemného manažmentu a marketingu, cestovného ruchu - vrátane agroturistiky, a sociálnej starostlivosti - zamerané na aktivizáciu seniorov a osôb so špeciálnymi potrebami. Cieľom projektu je zvýšiť odborné zručnosti žiakov v zahraničnom tíme, umožniť im učiť sa od profesionálov a zvýšiť kvalitu ich odbornej prípravy, jazykovej prípravy a osobných kompetencií. Tieto skúsenosti potom preniesť do prostredia slovenských firiem a inštitúcií a v neposlednom rade zvýšiť šance žiakov na pracovnom trhu. Začlenenie účastníkov do skúsených tímov umožní spoznať inovatívne postupy, overiť si mieru vlastných vedomostí a uplatniť kreativitu pri samostatnom riešení problémov. Účastníci sa naučia tolerancii, samostatnosti, flexibilite, rozhodovaniu, obhajovaniu vlastných postojov a získajú pracovné návyky. Budú motivovaní k ďalšiemu vzdelávaniu nielen po odbornej, ale aj jazykovej stránke. Škola chce vyskúšať princípy ECVET, ktoré by mohla v budúcnosti aplikovať na ďalšie projekty a ktoré chce začleniť do svojich vzdelávacích programov ako systém na hodnotenie súvislých praxí na Slovensku. S ohľadom na študované odbory a zameranie projektu budú výsledky nehmotné. Budú pozorovateľné hlavne v oblasti osobnostného a profesionálneho rozvoja účastníkov, v budovaní vyššej prestíže školy, v získavaní ďalších partnerov pre spoluprácu medzi školou a podnikmi a v budúcnosti hlavne v uplatnení absolventov školy. Žiaci si zvýšia svoj kredit tiež získaním medzinárodného certifikátu Europass - Mobilita. Význam projektu a jeho vplyv bude šírený medzi širokú verejnosť, čím sa zvýši jej povedomie o prínose zahraničných stáží. Škola očakáva, že žiaci porovnajú pracovné návyky a skúsenosti zo zahraničia s tými slovenskými a odnesú si z oboch systémov to efektívnejšie a perspektívnejšie. Kariérny systém v zahraničí sa môže stať inšpiráciou pre ich ďalší osobnostný a profesionálny rozvoj. Účastníci sa tiež zoznámia s odlišným kultúrnym prostredím, s portugalským životným štýlom a prírodným i historickým bohatstvom krajiny, čo prispeje k otvorenosti k iným národom a kultúram. Škola získa vďaka mobilitám cenné poznatky, ktoré začlení do vlastnej výučby, zvýši kompetencie svojich pracovníkov a otvorí sa ďalšej spolupráci v pozícii tak vysielajúcej ako aj prijímajúcej organizácie.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Dolný Kubín