Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborníci pre Európu III.
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034975
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36855 €
Sumár projektu:Viac ako 60 % žiakov našej školy pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia (nezamestnaní rodičia, polosiroty, rozvedení rodičia). Z predchádzajúcich skúseností vieme, že možnosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí je pre žiakov prospešná a motivuje ich k pokračovaniu svojich štúdií, a k tomu, aby ďalej rozvíjali svoje zručnosti v daných odboroch. Cieľom projektu je zabezpečenie možnosti získať skúsenosti v zahraničných firmách pre žiakov 2. a 3. ročníka na 3 týždne: A/ Taliansko - Miláno v mesiacoch marec/apríl 2018 z nasledujúcich študijných odborov: - technika a prevádzka dopravy - 2 študenti, - mechanik počítačových sietí - 2 študenti, - mechanik elektrotechnik - 2 študenti, a učebného odboru: - autoopravár - 2 študenti. B/ Maďarsko - Budapešť v mesiacoch október/november 2017 z nasledujúcich učebných odborov: - cukrár - 4 študenti, - mäsiar-lahôdkar - 4 študenti. Pre žiaka z ekonomicky a sociálne slabého prostredia táto forma získavania odborných skúsenosti na reálnom trhu práce je jedinečnou formou rozvoja a predstavuje jedinečnú možnosť učenia sa od od zahraničných, uznaných a kvalifikovaných odborníkov. Okrem toho účastníci stáže majú možnosť rozvíjať jazykové kompetencie v anglickom a maďarskom jazyku. Zahraničná odborná stáž je zameraná na zvýšenie vedomostnej úrovne z odborného hľadiska a na zvýšenie kvality praktických zručností a vedomostí účastníkov. Ciele projektu boli stanovené na základe odbornosti, profilu a potreby účastníkov: 1. oboznámiť sa s novými technologickými postupmi, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť absolventov na trhu práce /technika a prevádzka dopravy - okrem servisných, diagnostických a opravárenských prác sa účastníci oboznámia aj s úlohou a prácami dielenského majstra v zahraničnej firme, mechanik počítačových sietí - zlepšia sa v údržbe PC, precvičia si odborné výrazy v anglickom jazyku, oboznámia sa s inováciami v oblasti mobilných aplikácií, mechanik elektrotechnik - sa zoznámi s novými typmi elektrických pohonných systémov, autoopravár - zdokonalia v bežných prácach v opravárenských dielňach cukrár pripraví torty na špeciálne podujatie, maďarské cukrárenské špeciality, ľahké šľahané hmoty, najnovšie medzinárodné cukrárenské špeciality, mäsiar-lahôdkar spozná suroviny mäsového priemyslu, zloženie a stavbu mäsa, mäsovových výrobkov, chladenie a mrazenie mäsa, predaj mäsa a mäsových výrobkov, čím sa zvýši ich konkurencieschopnosť na trhu práce. 2. prehĺbiť teoretické vedomosti a vylepšiť ich zručnosti; aplikácia teoretických vedomostí v praxi Realizovaním aktivít projektu prispejeme k naplneniu potrieb školy, ktoré sú nasledovné: - pravidelne sa zúčastňovať v ERASMUS+ mobility projektoch, - vybudovanie nových vzťahov so zahraničnými firmami a dlhodobá spolupráca s nimi, - vzbudiť v žiakoch záujem o cestovanie, mobilitu, otvorenosť a multikultúrnu integritu, - rozvoj odborných, manažérskych a organizačných kompetencií učiteľov, - pravidelný rozvoj učebného plánu - zakomponované vedomosti zo stáže, - internacionalizácia odborných predmetov.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická a agropotravinárska-Müszaki, Mezögazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Rimavská Sobota