Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naplánujme budúcnosť!
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034970
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10377 €
Sumár projektu:Odborná prax v zahraničí prispieva našim študentom k odbornému rastu na medzinárodnej úrovni, vo veľkej miere uľahčí uplatnenie sa v rôznych odvetviach podnikania, vo výrobných podnikoch, v cestovnom ruchu a v ďalších príbuzných oblastiach aj doma, aj v zahraničí. Sme si vedomí toho, že táto spolupráca nám otvára dvere do sveta. V našej škole sa vyučuje v dvoch študijných odboroch: 1. škola podnikania 2. obchod a podnikanie - cestovný ruch V tomto projekte plánujeme realizovať zahraničnú stáž žiakom z odboru obchod a podnikanie - cestovný ruch. 10 žiakov plánuje vycestovať do Budapešti, Maďarska a 7 žiakov do Milána, Talianska. Náš projekt mobility plánujeme realizovať v auguste - septembri 2017 a trvanie stáže navrhujeme na 3 týždne. Sme presvedčení, že vycestovanie do 2 rôznych krajín z rovnakých odborov nám poskytne šancu na porovnanie daných skúsenosti kvalitatívne a na výmenu vedomostí a skúseností navzájom, čo v značnej miere obohatí náš profil. Počas stáže sa predpokladá rozvoj širokého spektra kompetencií účastníkov od sociálnych, jazykových a komunikačných cez odborné až po inter- a intrakultúrne. Schopnosť tvorivo riešiť problémy, schopnosť prioritizácie a rozvoj manažérskych a marketingových kompetencií spadajú pod oblasť, kde sa očakáva najväčší rozvoj u žiakov. Od projektu naďalej očakávame, že účastníci rozvinú svoje odborné schopnosti v hotelierstve, cestovnom ruchu, gastronómii a získajú skúsenosti vo veľkej hotelovej sieti. Získajú rutinu vo využívaní odbornej slovnej zásoby (anglickej a talianskej), sebavedomie a motiváciu podnikať, získajú podnety pre internacionálnu spoluprácu, náhľad do rôznych systémov fungovania rozličných oblastí firiem, prax na európskom štandarde. Spoznajú ekonomickú a politickú situáciu a rozdiely medzi domácimi a zahraničnými pravidlami, stanú sa otvorenejšími a viac adaptabilnými a vytvoria nové užitočné kontakty. Získajú prehľad o ponúkaných službách v cestovnom ruchu v Maďarsku a Taliansku a nahliadnutie do marketingových stratégií využívaných korporáciami v Maďarsku a Taliansku. Takáto skúsenosť pozitívne vplýva na každého účastníka a na zvýšenie počtu kvalitných odborníkov v cestovnom ruchu tak v regióne, ako aj na národnej úrovni. Je to príležitosťou a nevyhnutnosťou, ak chceme držať krok s európskym štandardom a dobou.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná skola s vyucovacim jazykom madarskym- Magyar Tannyelvu Magán Szakközépiskola
Dolné Obdokovce