Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cesta k úspechu s odbornou praxou
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034967
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21678 €
Sumár projektu:Cieľom našej školy je zahraničnou praxou poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami v reálnom pracovnom prostredí. Hlavným cieľom projektu, ktorý by sme chceli dosiahnuť odbornou stážou, je zvýšiť odbornú a vedomostnú úroveň vybraných študentov. Cieľovou skupinou mobilitného projektu je 10 študentov z odboru stolár. Predpokladaný termín trojtýždňovej odbornej stáže je október 2017, hosťujúcim projektovým partnerom je firma Unit-B Kft v Budapešti. Všetci účastníci ovládajú maďarský jazyk na úrovni materinského jazyka a sú schopní akceptovať kultúrnu a národnú rôznorodosť cieľovej krajiny. Pravidelne sa zúčastňujú na exkurziách a stavebných výstavách, kde získavajú ďalšie vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu v danom odbore. V rámci odbornej prípravy sú na vyučovacích hodinách vedení k samostatnej ako aj tímovej práci, sú oboznámení a schopní dodržiavať zásady ochrany zdravia, bezpečnosti a hygieny pri práci, sú vedení k znášaniu zodpovednosti za výsledky svojej práce. Cieľová skupina študentov nemá žiadne špeciálne požiadavky. Až 66% účastníkov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, z neúplných rodín alebo sú deťmi nezamestnaných rodičov. Vďaka mobilitnému programu si môžu študenti osvojiť základné princípy fungovania spoločnosti pôsobiacej v drevárskom priemysle a tým zvýšiť svoju odbornosť a konkurencieschopnosť na trhu práce doma i v zahraničí. Všetky ciele projektu vychádzajú z učebných osnov a sledujú rozvoj študenta po odbornej stránke. Hlavné ciele projektu z hľadiska odborného rastu študenta: - zdokonaliť sa vo vykonávaní základných odborných technických a technologických činností v oblasti spracúvania dreva a drevných materiálov, v oblasti výroby a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií, ich údržby a obnovy, - naučiť sa prakticky využívať prírodovedné zákonitosti svojho odboru pri riešení praktických úloh, - osvojiť si ovládanie príslušných pomôcok, náradia, výrobných zariadení, materiálov, typológiu konštrukcií, technológiu spracúvania materiálov, výrobu jednoduchých nábytkárskych a stavebno-stolárskych výrobkov a konštrukcií, - osvojiť si montáž, kontrolu prevedených prác a výrobkov, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, hygieny práce a ochrany pred požiarom, ekonomiku výroby a služieb v odbore, - zlepšiť komunikačné schopnosti, - naučiť sa prijímať zodpovednosť za svoju prácu. Zahraničná pracovná mobilita prispeje k rozvíjaniu jazykových zručností (komunikácia so zahraničnými dodávateľmi, odborný jazyk), ku kultúrnemu rozvoju študenta (poznávanie inej kultúry, iných zvykov, kuchyne, návšteva kultúrnych pamiatok, múzeí, galérií, spoznávanie historického centra mesta Budapešť), ako aj osobnému rozvoju študenta (zvýšenie sebavedomia, budovanie samostatnosti a zodpovednosti).
Koordinátor:Stredná odborná skola stavebná s vyučovacím jazykom maĎarským - Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda- Dunaszerdahely
Dunajská Streda