Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Europrax- záruka úspechu v budúcnosti
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034966
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38002 €
Sumár projektu:Cieľová skupina nášho projektu pozostáva z 15 študentov z odboru obchodná akadémia. Predpokladaný termín stáže je začiatok septembra 2017. Projektovým a hosťujúcim partnerom je talianska firma CLO v Miláne. Zahraničná odborná stáž je trojtýždňová a cieľová krajina je Taliansko (Miláno). Pracovné uplatnenie študenta po ukončení štúdia: odborný ekonomický pracovník v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách. Žiaci majú dostatočnú jazykovú úroveň z anglického jazyka (Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca – CEF: B1/B2). Účastníci nemajú žiadne špeciálne potreby. Účastníci projektu sú žiaci v školskej počiatočnej odbornej príprave. Väčšina účastníkov (60%) pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, pretože žijeme v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti a bez prítomnosti zahraničného investičného kapitálu. Ciele sme stanovili na základe potrieb účastníkov a predchádzajúcich mobilitných projektov z rokov 2013 až 2016. V tomto regióne existujú mnohí MSP, ktoré sú v obchodnom styku so zahraničnými podnikmi a spoločnosťami, sú prítomní v našom širokom regióne aj také podnikateľské subjekty, ktorí obchodujú so talianskymi podnikateľmi, podnikmi a spoločnosťami alebo sú dcérskou spoločnosťou talianskej skupiny (napr.: VSK, s.r.o., OLDRATI SLOVENSKO, s.r.o, Tytex Slovakia, s.r.o., I.C.A., s.r.o., SB INMART, a.s.,Bardejovské kúpele, a.s., ). Vďaka mobilitného programu v Taliansku, účastníci si môžu osvojiť základné princípy a fungovania talianskej spoločnosti, administratívne procedúry, jedinečnosti, logistické a manažérske metódy používaných v Taliansku. Tieto získané vedomosti a zručnosti zvýšia nielen odbornosť našich študentov, ale aj konkurencieschopnosť na trhu práce. Myslíme si, že projekt prispieva aj k tomu, aby účastníci prijali pracovnú príležitosť aj v horeuvedenej firme. Okrem toho, účasť v projekte prispieva k zvýšeniu jazykovej pripravenosti študentov, ich lepšie vedomosti z anglického jazyka im umožňujú nájsť lepšie zamestnanie, pretože znalosť cudzieho jazyka je výhodou pri zamestnaní. V našom regióne pôsobia zahranične firmy, v ktorých dorozumievací jazyk je angličtina (Yazaki , BSH, Unomedical, Tesco...) V našom projekte sú stanovené ciele našej odbornej praxe, ktoré vychádzajú z učebných osnov a náplňou praxe našich žiakov môžu byť nasledujúce body, v ktorých sa žiaci môžu zdokonaliť. Hlavné ciele projektu z hľadiska rastu odbornej kompetencie študentov: • zdokonaliť sa v práci na propagačnom a marketingovom oddelení ( zdokonaliť sa a osvojiť si nové metódy, techniky v oblasti prípravy a rozposielania rôznych katalógov, zhotovenia prezentácií pre potenciálnych zákazníkov, prípravy webových stránok pre firmy • zdokonaliť sa v práci na personálnom oddelení (evidencia zamestnancov alebo práca s personálnou agendou) • zdokonaliť sa v práci na materiálovom oddelení (písomné spracovanie objednávok, kontrola prijatých faktúr, odoslaných faktúr a spotrebného materiálu, práca so softvérom daného oddelenia). • oboznámiť sa s organizačnou štruktúrou firmy, manažmentom a procesom rozhodovania manažérov • zdokonaliť sa v práci na logistickom oddelení (inventúra uskladneného tovaru, príjem a výdaj tovaru, vyplnenie dokumentov, používanie logistických počítačových programov) • získanie skúsenosti v administratíve a korešpondencii (triedenie pošty, vyplňovanie rôznych formulárov, písanie obchodných litov a písomností v styku so zákazníkom) • zdokonalenie komunikačných schopnosti a jazykovej odbornosti a pripravenosti, rozšírenie slovnej zásoby Ciele zahraničnej stáže zo sociálneho hľadiska: • Naši žiaci pochádzajú väčšinou z okolitých dedín a príležitosť pracovať s manažérmi na medzinárodnej úrovni prispeje k zvýšeniu ich sebadôvery • Zahraničná stáž prispeje k rozvoju ich podnikateľského myslenia, pretože žiaci vidia ako podnikateľstvo funguje v zahraničí a na akej úrovni sú služby, obchody, servis. Potvrdzuje to príslovie - lepšie raz uvidieť ako sto krát počuť. To lepšie z uvideného budú sa snažiť aplikovať doma. Ciele z lingvistického hľadiska: • Zahraničná mobilita prispeje k rozvíjaniu jazykových zručnosti žiakov • Žiaci pohybujú sa po meste, v múzeí, v obchode, v kaviarni, v mestskej hromadnej doprave a vždy vznikajú rôzne situácie, kde žiaci sú nútení vyjadrovať sa po anglicky a taká to prax je jednoznačne oveľa efektívnejšia ako vytvárať podobne scénkové situácie na vyučovacej hodine AJ. • Zahraničná prax prispeje k zlepšeniu jazykovej obchodnej odbornosti. Ciele zahraničnej praxe z kultúrneho hľadiska: • Žiaci navštívia slávne mesto Miláno – mesto priemyslu, bánk, obchodu, módy, mesto bohaté na historické a architektúrne pamiatky. • Žiaci majú možnosť stretnúť sa inou kultúrou, inými zvykmi, tradíciami a kuchyňou, čo prispeje k väčšej tolerantnosti žiakov voči iným kultúram a národom.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Michalovce