Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podporujeme odborný rast študentov.
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034963
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59524 €
Sumár projektu:Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúceho projektu sme hľadali partnerov aj pre mobility študentov z ďaľších odborov našej školy. V rámci zvyšovania kvality a internacionalizácie našej školy chceme ponúknuť vybraným študentom z jednotlivých odborov možnosť zlepšiť si svoje kľúčové kompetencie absolvovaním praxe v zahraničnom podniku, alebo výučbovej mobility na partnerskej škole. Celkovo máme záujem vyslať na mobility 30 študentov z 5 rôznych odborov našej školy, celkovo v 6 turnusoch. Odbor masér : na partnerskú strednú zdravotnícku školu v Čechách posielame 2 turnusy po 6 účastníkov. Partnerská škola má odbor športový masér a ponúkla nám vzdelávaciu jednotku na 2 týždne zo športovej masáže, čím si naši študenti odboru masér rozšíria svoju kvalifikáciu aj o túto časť masáží. Náš odbor masér sa zameriava skôr na zdravotnícku masáž a športovú masáž zahŕňa iba okrajovo. Na výmenu my im poskytneme v dvoch turnusoch 2 týždňovú vzdelávaciu jednotku z dôležitej časti zdravotnej masáže pre ich študentov. Odbor očný optik - k partnerskej firme , výrobno-logistickej firme poskytujúcej služby 800 optikám po celých Čechách posielame na 2 - týždňovú prax 2 študentov odboru v dvoch turnusoch. Do Talianska máme záujem poslať k 3 partnerským firmám v 2 turnusoch celkovo 14 zástupcov z 3 odborov našej školy. Odbor farmaceutický laborant - celkovo 5 vybraných študentov. Naučia sa ako reálne funguje lekáreň poskytujúca aj doplnkové služby v Taliansku a môžu to porovnať s praxou u nás. Odbor zdravotnícky laborant - celkovo 4 vybraných študentov. Budú praxovať vo firme, ktorá vykonáva rôzne typy zdravotníckych analýz a používa špecializované prístroje a postupy. Odbor diplomovaný fyzioterapeut - celkovo 5 vybraných študentov. Spoznajú systém fyziatrickej a inej starostlivosti v dome pre seniorov, kde spoznajú používané odborné zostavy, prístroje a celkový prístup k zákazníkom zariadenia. So všetkými partnermi sme vypracovali a budeme používať systém ECVET a výsledky plnohodnotne uznáme v našom klasifikačnom systéme. Tieto mobility prispejú aj k rozvoju kritického myslenia u študentov, získaného na základe reálnej osobnej skúsenosti v podnikoch a školách v zahraničí. Realizácia projektu pozitívne ovplyvní vzdelávanie na našej škole a zmodernizovanie jej kurikula. Naši študenti budú rozhľadenejší, budú mať lepšie uplatnenie na pracovnom trhu, čo pozitívne ovplyvní aj iné skupiny - rodičov a známych, ktorí budú šíriť dobré meno našej školy. Tieto momenty nám prinesú viac kvalitnejších záujemcov o štúdium a zvýšenie kvality školy.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Bratislava