Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teória a prax v jednote
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034921
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53486 €
Sumár projektu:Radi by sme zapojili do tohto projektu dva odbory, a to: - 6489 H Hostinský - prvý a druhý ročník (10 študentov) - 6341 M Škola podnikania - prvý a druhý ročník (12 študentov). Študenti týchto odborov majú len obmedzené možnosti získať praktické zručnosti v rámci odborného výcviku a tento projekt by im umožnil rozvíjať už nadobudnuté vedomosti s poznatkami z medzinárodného pracovného prostredia. Týmto projektom by sme chceli zabezpečiť odbornú stáž v Miláne, v Taliansku. Odborná stáž by sa realizovala buď v októbri 2017, alebo v máji 2018 v závislosti od školských činností a od schopnosti prijatia partnerov. Stáže organizujeme na 3 týždne. Hlavné ciele a očakávané výstupy pre odbor hostinský: -umožniť študentom pracovať v medzinárodnom prostredí a takto získať jedinečné odborné skúsenosti v rôznych oblastiach -získať nové vedomosti z odboru hostinský a rozvíjať už nadobudnuté zručnosti a návyky v tomto odbore -oboznámiť sa s chodom reštaurácií a hotelov v Taliansku, oboznámiť sa s pracovnou morálkou danej krajiny -získať zručnosť v takých oblastiach, ktoré sú úzko spojené s odborom hostinský: čistiace a pomocné práce, vedenie a príprava rôznych inventárov, príprava príloh, doplnkov a šalátov, úprava polievok., varenie rôznych druhov potravín atď. -v rámci kultúrnych programov sa oboznámiť s históriou Talianska, osvojiť si nové vedomosti o zaujímavostiach mesta Miláno, ktoré sú kľúčové v pohostinstve -zlepšiť jazykové kompetencie, osvojiť si terminológiu svojho odboru v anglickom jazyku, rozvíjať komunikačnú zručnosť v interakcii so spolupracovníkmi, s nadriadeným, s hosťami. Hlavné ciele a očakávané výstupy pre odbor škola podnikania: -umožniť študentom pracovať v medzinárodnom prostredí a takto získať jedinečné odborné skúsenosti v rôznych oblastiach -získať nové vedomosti z odboru škola podnikania a rozvíjať už nadobudnuté zručnosti a návyky v tomto odbore -oboznámiť sa s chodom kancelárií v Taliansku, oboznámiť sa s pracovnou morálkou danej krajiny -získať zručnosť v takých oblastiach, ktoré sú úzko spojené s odborom škola podnikania: spracovanie textu, práce s textovým editorom, organizácia písomného styku, vnútropodnikové písomnosti, príprava marketingového portfólia atď. -v rámci kultúrnych programov sa oboznámiť s históriou Talianska a mesta Miláno, osvojiť si nové vedomosti o zaujímavostiach Talianska, ktoré môžu študenti využiť neskôr, -zlepšiť jazykové kompetencie, osvojiť si terminológiu svojho odboru v anglickom jazyku, rozvíjať komunikačnú zručnosť v interakcii so spolupracovníkmi, s nadriadeným, s hosťami.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola
Giraltovce