Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035232
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11595 €
Sumár projektu:Pozadie projektu: Súkromná stredná umelecká škola v Žiline je stredná odborná škola, ktorá poskytuje stredoškolské odborné vzdelávanie v oblasti umenia a dizajnu. Zámerom školy je rozvíjať odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných vyučovacích predmetoch v anglickom jazyku. Naša škola má záujem poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie s kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, čo je možné prostredníctvom účasti pedagógov na mobilitách v zahraničí. Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania prostredníctvom vzdelávania v anglickom jazyku, umožniť pedagogickým zamestnancom školy získať odborné a jazykové skúsenosti v zahraničí, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu a zvýšiť postavenie školy v podmienkach Európskej únie. Súkromná stredná umelecká škola v Žiline chce udržať svoje výnimočné postavenie v Žilinskom kraji a zabezpečiť odbornosť vyučovania tým, že bude mať kvalifikovaných pedagogických zamestnancov s dostatočným množstvom zručností, kompetencií a skúseností, ktoré zaručia udržateľnosť stredoškolského odborného vzdelávania umeleckého zamerania. Propagácia, medializácia a diseminácia výsledkov projektu sú súčasťou špecifických cieľov projektu a hlavných aktivít. Počet a profil účastníkov: mobilitného projektu sa zúčastní 5 pedagogických zamestnancov školy prostredníctvom účasti na štruktúrovaných kurzoch, ktoré im umožnia vyučovať všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety v cudzom jazyku. Výber kurzov bol urobený efektívne a logicky, tak aby nastavil odborné vzdelávanie umeleckého zamerania v anglickom jazyku. Kurz „Language and Methodology Refresher (Secondary)“ (júl 2017) pre jedného účastníka je zameraný na zdokonalenie jazykových zručností vyučujúcich anglického jazyka na stredných školách, skúma rôzne aspekty výučby jazykov a metodiku vyučovania cudzích jazykov. Kurz „One week course for teachers of art and design“ (október 2017) je určený pre dvoch učiteľov praktických odborných predmetov v oblasti umenie, dizajn a dejiny umenia. Kurz „Collegiality across CLIL“ (október 2017) je zameraný na využitie metodiky CLIL vo výchovno-vzdelávacom procese, je určený pre jedného učiteľa, ktorý bude vyučovať teoretické odborné predmety bilingválne. Kurz „One week course for primary and secondary headteachers“ (február 2018) poskytuje pohľad do vzdelávania na základných a stredných školách vo Veľkej Británii, je určený pre jedného učiteľa. Metodológia: jednotlivé aktivity projektu sú naplánované v logickej nadväznosti, chronologicky podľa termínu realizácie jednotlivých kurzov, začínajúc výberom jednotlivých účastníkov kurzov podľa vopred nastavených kritérií. Interkultúrnu prípravu účastníkov kurzu zabezpečí koordinátor projektu v spolupráci so zástupcom Cambridge study so sídlom v Žiline. Organizačnú prípravu zabezpečí koordinátor projektu v spolupráci s partnerskými organizáciami v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou mobility. Monitoring projektu je kľúčovou súčasťou projektu. Aktivity projektu: účasť na mobilitách poskytne učiteľom možnosť využívať nové metódy, formy a prostriedky vo výchovno-vzdelávacom procese stredoškolského odborného vzdelávania umeleckého zamerania. Mobilitný projekt prepojí spoluprácu medzi učiteľmi všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborných predmetov umeleckého zamerania. Pedagogickí zamestnanci a vedenie školy budú mať možnosť zúčastniť sa odborného vyučovania v anglickom jazyku po implementácii výstupov mobility do základnej pedagogickej dokumentácie školy v školskom roku 2018/2019. Porovnanie systému vzdelávania na Slovensku a vo Veľkej Británii bude výzvou pre ďalších učiteľov ako priniesť do vyučovacieho procesu nové metódy, predstavivosť a kreativitu. Pre učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov a cudzích jazykov predstavujú mobility spôsob ako sa stať efektívnejšími učiteľmi s využitím nových metód, techník v anglickom jazyku a spôsob ako motivovať žiakov do zážitkového vyučovania. Pre učiteľov odborných umeleckých predmetov predstavuje projekt spôsob ako sa naučiť vyučovať odborné predmety v anglickom jazyku. Pre vedenie školy bude mobilitný projekt príležitosťou na výmenu skúsenosti a rozvíjanie vzťahov s riaditeľmi škôl a školských zariadení z iných častí Európy, príležitosť precvičiť si komunikačné zručnosti a získať iný pohľad na riešenie rôznych problematických situácií na škole. Výsledky, dopad a prínosy: Mobilitný projekt bude mať dopad nielen na účastníkov kurzov, ale aj na všetkých pedagogických zamestnancov a žiakov školy. Vzhľadom na skutočnosť, že v Žilinskom kraji sa nachádza množstvo zahraničných spoločností a inštitúcií hľadajúcich zamestnancov s jazykovými, komunikačnými a umeleckými zručnosťami, bude mať škola pripravených absolventov pre potreby trhu práce. Projekt bude mať pozitívny vplyv stredné odborné vzdelávanie umeleckého zamerania v Žilinskom regióne. Výhody projektu využijú aj zahraničné firmy a spolupracujúci partneri školy.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola
Žilina