Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové prístupy a využívanie technológií na hodinách anglického jazyka
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035230
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7746 €
Sumár projektu:Projekt Nové prístupy a využívanie technológií vo vyučovaní anglického jazyka predkladá Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA v Bratislave. Je to prvý európsky mobilitný projekt tejto organizácie a má ambíciu stať sa východiskom pre vybudovanie medzinárodnej spolupráce a vývoj a realizáciu ďalších európskych projektov. Projekt vychádza z identifikovania potrieb našej organizácie na troch úrovniach a z nich vyplývajúcich cieľov: 1.) úroveň individuálneho rozvoja pedagógov: cieľom je získanie nových kompetencií a skúseností našich zamestnancov, ktoré prispejú k ich osobnému rozvoju a tiež k posilneniu ich odbornosti; 2.) úroveň rozvoja školy smerom dovnútra: cieľom je inovovať vyučovacie metódy a prístupy, najmä v jazykovom vzdelávaní a vo využívaní nových technológií; 3.) úroveň rozvoja školy smerom navonok: cieľom je zapojiť školu do medzinárodných sietí a nadviazať partnerstvá pre budúcu ďalšiu medzinárodnú spoluprácu na európskej úrovni; Hlavnou aktivitou je absolvovanie vybratých kurzov, ktoré pomôžu naplniť identifikované ciele: kurz Inovatívne vyučovacie metódy a Používanie technológií v triede. Vybraných kurzov sa zúčastnia dve vyučujúce anglického jazyka, ktoré spĺňajú všetky predpoklady pre úspešné absolvovanie mobilít, ako aj disemináciu jeho výsledkov na všetkých úrovniach. Očakávame, že projekt bude mať významný dopad nielen na samotné účastníčky, ako je posilnenie ich jazykových i odborných vedomostí, schopností a zručností; ale aj na organizáciu smerom dovnútra: skvalitnenie a zatraktívnenie vyučovania angličtiny, obohatenie vyučovacích metód o inovatívne prístupy, väčšie využívanie technológií vo vyučovaní, skvalitnenie vzdelávacieho programu. z dlhodobého hľadiska bude projekt významný pre vytvorenie vzťahov a kontaktov na medzinárodnej úrovni, či už v rámci osobných kontaktov v rámci samotného vzdelávania, alebo prostredníctvom platformy e-twinning, do ktorej sa plánujeme zapojiť.
Koordinátor:Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA
Bratislava