Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie kompetencií učiteľa odborných technických predmetov
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035198
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3467 €
Sumár projektu:Stredné odborné školy sa stretávajú vo svojej praxi s dynamickým rozvojom techniky, v prípade našej školy v strojárenskej výrobe a automobilovom priemysle. Vývoj strojov, ich riadiacich systémov a nástrojov je taký rýchly, že učebnice používajúce sa na výučbu odborných predmetov zaostávajú za potrebami praxe. Preto učitelia si informácie o aktuálnych vývojoch, trendoch, výrobných procesoch získavajú z cudzojazyčnej literatúry a z internetu. Takmer všetka odborná literatúra v oblasti strojárstva a dopravy je vydávaná v anglickom jazyku, tiež manuály k strojom, riadiacim jednotkám, pasporty k strojom a postupy prác na zariadeniach. Návody na obsluhu a údržbu, bezpečnostné predpisy výrobcov strojov a zariadení, ktoré žiaci používajú na praxi v škole a neskôr na praxi u zamestnávateľov, zmluvných partnerov školy v rámci duálneho vzdelávania sú tiež prevažne v anglickom jazyku. Učitelia odborných predmetov nie sú na školách pripravovaní na takú znalosť jazyka, aby dokázali odborne zvládnuť všetky odborné spojenia a postupy s ktorými počas pedagogickej praxe prichádzajú do styku. Preto škola hľadá možnosti ako pedagógom umožniť pracovať s najnovšími informáciami a využívať ich na hodinách odborných predmetov. Z tohto dôvodu sme vypracovali tento projekt. Realizovaním projektu sledujeme dva prioritné ciele 1. Chceme rozšíriť odborné vedomosti z najnovších trendov v strojárenskej oblasti pedagogických zamestnancov odborných predmetov. Vzhľadom k tomu, že takmer všetky materiály používané v odborných predmetoch učitelia získavajú od výrobcov a poskytovateľov služieb pre ktorých pripravujú žiakov na výkon povolania v anglickom jazyku, je potrebné, aby učitelia odborných predmetov absolvovali kurzy anglického jazyka so zameraním na technickú angličtinu s cieľom zlepšiť si svoje jazykové kompetencie. 2. Zároveň je potrebné, aby učitelia odborných predmetov získali aj kompetencie v oblasti metodiky výučby odbornej angličtiny, aby mohli odovzdávať svojim žiakom na hodinách aktuálne odborné vedomosti z oblasti strojárenstva a automobilového priemyslu a pripravili ich na výkon povolania a uplatniteľnosť na trhu práce. Do projektu bol vybraný 1 zamestnanec, vzhľadom na veľkosť školy. Jazykový kurz Professional English Courses Engineering so zameraním na oblasť strojárstva sme vybrali so zameraním na odbornú angličtinu v strojárenstve, metodiku výučby odbornej angličtiny na hodinách odborných predmetov, s aplikáciou metódy CLIL. Rozsah kurzu 28 dní, vrátane dopravy. Po zvážení všetkých okolností sme vybrali aktivitu na jazykovom kurze v zahraničí, v jazykovej škole, ktorá má skúsenosti a realizuje vzdelávanie šité na mieru účastníkom a to: - realizuje odborné kurzy v technických oblastiach - realizuje kurzy pre učiteľov s cieľom výučbu metodiky aj v odborných premetoch - vie používať individuálny prístup v rámci kurzu so zreteľom na rozšírenie spôsobilostí na angličtinu v oblasti strojárstva - dĺžku kurzu sme zvolili 28 dní, vrátane cesty, dostatočne dlhé časové obdobie na naplnenie cieľa, ale jeho dĺžka neprekračuje únosnosť školy tak, aby škola zvládla jeho zastupovanie, z tohto dôvodu sme zvolili mesiac september Realizovaním aktivity na štruktúrovanom kurze účastník - získa vedomosti z odbornej angličtiny zameranej na strojárske odvetvie - získa vedomosti z metodiky výučby anglického jazyka v odborných predmetoch - získa vedomosti a zručnosti z metodiky výučby žiakov na hodinách odborných predmetov strednej školy a tým aj možnosť žiakov získavania nových informácií z internetu, zahraničnej literatúry, ale aj možnosť naučiť sa technické výrazy o strojoch, zariadeniach a postupy práce na nich - získa vedomosti z návodov na obsluhu a údržbu, z bezpečnostných predpisov strojov a zariadení, s ktorými žiaci pracujú na praxi - spozná metodiku a spôsoby výučby anglického jazyka na odborných predmetoch iných krajín od účastníkov kurzu a lektorov - zlepší si jazykové a odborné kompetencie Škola získa - motivovaného, odborne zdatného zamestnanca, vybaveného jazykovými kompetenciami a metodickými zručnosťami v oblasti využívania anglického jazyka v odborných predmetoch - pracovný zošit s odbornými výrazmi, popisom strojov a zariadení potrebnými pre profesiu strojárstvo v slovenskom a anglickom jazyku - prenos získaných odborných, metodických a jazykových kompetencií na ostatných pedagogických zamestnancov školy Dopad na žiakov školy - žiaci sa budú učiť európskymi progresívnymi metódami - aktívni participienti vzdelávania a užívatelia výsledkov v odbornej angličtine, ktorú potrebujú pri výkone odbornej praxe počas štúdia i pri získavaní práce a v zamestnaní - vyššia uplatniteľnosť na trhu práce na Slovensku a v Európe
Koordinátor:SSOŠ Hliník nad Hronom
Hliník nad Hronom