Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska kvalita našej školy
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035195
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Spomedzi všetkých faktorov ovplyvňujúcich fungovanie školstva má najväčší vplyv kvalita učiteľov. Nekvalitní učitelia nedokážu zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie ani v situácii, keď sú zabezpečené všetky ostatné podmienky. Naopak, kvalitní učitelia dokážu do istej miery kompenzovať aj prípadné horšie ostatné podmienky výchovného a vzdelávacieho procesu. Prítomnosť kvalitných učiteľov v školstve je podmienená záujmom o prácu v školstve, ktorý závisí od atraktívnosti povolania učiteľa. Atraktívnosť je daná nielen primeraným finančným ocenením, podmienkami na osobný rozvoj v rámci profesie, pracovným prostredím a spoločenským uznaním, ale aj možnosťami na ďalší kariérny postup a zdokonaľovanie sa počas výkonu povolania. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do programu Erasmus+ za našu školu vyslať spolu 6 pedagógov a 1 manažéra školy. Metodické kompetencie anglického jazyka si idú rozšíriť 3 učitelia a 3 učitelia sa idú zdokonaliť na kurzy CLIL - výučba predmetov biológie, európskych štúdií a geografie metódou CLIL v bilingválnej sekcii našej školy. Hoci sme priekopníkmi v oblasti osemročného štúdia, spoluautormi pôvodného študijného zamerania európske štúdiá a ako prví realizujeme projekt európskych štúdií v osemročnom štúdiua a tiež ako prví realizujeme projekt európskych štúdií v 5-ročnom bilingválnom štúdiu vždy je priestor na zlepšovanie. Na stále meniace sa podmienky v spoločnosti a školskom prostredí je nutné pružne reagovať a na škola nechce zaspať na vavrínoch. Výsledky testovaní a inšpekcií nenechávajú nikoho na pochybách, že systém bilingválneho učenia je funkčný a najmä atraktívny pre žiakov. Postupnými krokmi chceme prispieť k pozitívnym zmenám v slovenskom školskom systéme, ktorý za európskym štandardom pokryvkáva. K tomu, aby sme to ustáli, je pre nás v prvom rade nevyhnutný rozvoj a odborný rast pedagógov vo vnútri našej školy a zvýšenie atraktivity učiteľského povolania. Kvalitní pedagógovia a dobre fungujúci manažment musí svojimi výsledkami presvedčiť ľudí, ktorí majú v rukách osud slovenského školstva. Nemenej dôležitá je potreba rastu manažmentu školy, ktorý ma vplyv na vytváranie školskej kultúry a školskej klímy. Po realizácii mobilitného projektu očakávame najmä priaznivý dopad v komunikačnej oblasti a oblasti finančného a projektového manažmentu. Manažment školy - ako hlavný reprezentant našich ideí má ambíciu implementovať nové podnety do pracovného prostredia a kultúry školy. Svoje skúsenosti chceme uplatniť pri argumentácii s MŠVVaŠ SR, VÚC Bratislavského samosprávneho kraja a ako aj pri tvorbe nových legislatívnych návrhov. Nové kompetencie chceme využiť pri realizácii pripravovaných medzinárodných projektov. V súlade s návrhom cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO chceme ako škola prispieť napĺňaniu týchto cieľov a to je vytvorenie novej kultúry v našej škole, budovanej kooperujúcim manažmentom a pedagogicko-odborným tímom, kde je jednou z úloh pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov školy pestovanie otvorenej komunikácie a rozvíjanie pozitívnej, podporujúcej školskej klímy, s nulovou toleranciou mobbingu, bossingu a nedôstojného správania voči dospelým i deťom. Predpokladáme, že na mobilitách učitelia nadviažu nové projektové vzťahy, ktoré budú premietnuté do ďalších zaujímavých nadnárodných projektov a registrácie našej školy v databáze e-Twinning.
Koordinátor:Gymnázium Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
Bratislava