Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radi sa učíme!
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035190
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24285 €
Sumár projektu:Súkromná základná škola waldorfská v Bratislave má za sebou 16 rokov svojej existencie. Ako jediná škola s alternatívnym programom ponúkame vzdelanie, ktoré je svojou formou ľahko prijateľné pre žiakov, avšak spôsob tohto komplexného vzdelávania vyžaduje od našich zamestnancov veľkú mieru osobnej angažovanosti a neustáleho samovzdelávania. Súčasná doba, kedy je v školách veľké množstvo detí s rôznymi poruchami učenia, nás učí aplikovať inkluzívne vzdelávanie. Toto sme identifikovali ako oblasť, ktorá si vyžaduje od pedagóga veľké nasadenie a rýchle preniknutie do podstaty konkrétnych, veľmi rôznorodých prípadov. Aby sme našim zamestnacom pomohli v ich raste - a tým pádom napredovaní našej školy - pokúsili sme sa dôkladne analyzovať oblasti, ktoré by ich v raste posunuli. Časť učiteľov vyslovila potrebu dovzdelávať sa v oblasti waldorfskej pedagogiky, resp. aktualizovať metodiku a prehl'biť si antropozofickú filozofiu na ktorej je postavená, preto ich vysielame na doškolenie v odborných predmetoch, z ktorých mnohé sú špecifické pre wald. školy. Inkluzívnemu vzdelávaniu je venovaný jeden dvojtýždňový kurz. Aktualizovaním a doplnením si metodológie budú držať krok s ostatnými waldorfskými školami vo svete a náš team po profesnej stránke veľmi posilnia. Druhú časť učiteľov vysielame na štandardné kurzy zamerané na kreatívne, outdoorové vyučovanie a CLIL metódu, ktorá je u nás zatiaľ v plienkach, avšak oslovila nás a my ju v rámci budovania medzipredmetových vzťahov chceme integrovať do našich učebných štandardov. Tento rok obohacujeme rozvojový plán o pohybové aktivity - lyžovanie, plávanie a clowning, ktorý je zaradený v školskom vzdelávacom programe našej školy. Všetky kurzy, ktoré učitelia absolvujú majú spoločný cieľ - vytvoriť v triedach dobrú pracovnú klímu, priniesť nové skúsenosti a pedagogické podnety, ktoré robia vyučovanie zaujímavým. Nezabúdame ani na rozvoj manažmentu, od ktorého závisí všetka nepedagogická činnosť na škole. Ako kľúčová nám vyvstala téma budovania PR smerom k odbornej verejnosti (najmä argumentácia s MŠ VVaš) tvorba komunitných projektov. Manažéra školy preto vysielame na nabratie skúseností na kurz Best Practices Benchmarking in Finnish schools. Od mobilít si sľubujeme "závan nového vetra", ktorý bude mať vplyv na zlepšenie kvality našich zručností. Hoci sme škola známa inovatívnosťou, vždy je priestor na zlepšovanie. Aj pedagogika podlieha svojmu vývoju a na zmeny chceme pružne reagovať, aby sme nazostali v nefungujúcich stereotypoch. Diseminácia novonadobudnutých zručností bude prebiehať v rámci kolégia v novej forme - počas interných víkendových seminárov. Na vonok budeme naše nové kompetencie zdieľať najmä na vzdelávaniach budúcich učiteľov na slovenských vysokých školách a seminároch waldorfskej pedagogiky, taktiež na prípadných konferenciách, kde našich reprezentantov pozývajú. Naše ciele chceme naplniť v súlade s cieľom stratégie Európa 2020 - "Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta". Komplexným rozvíjaním zručností a kritického myslenia chceme vychovávať žiakov, ktorí budú pripravení reflektovať na rýchlo sa meniace potreby pracovného trhu. Tento projekt slúži aj ako motivačný nástroj pre našich zamestnancov, čím sa zameriavame na prioritu v národnom kontexte "Prispievanie atraktívnosti učiteľského povolania".
Koordinátor:Súkromná základná škola Waldorfska
Bratislava