Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inklúzia, inovácia a humanizácia školy kreatívnym spôsobom
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035178
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15865 €
Sumár projektu:Naša škola ma skoro polovicu žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín a väčšina z nich je aj zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Takisto vnímame aj zvyšujúce sa množstvo žiakov s poruchami učenia, špeciálnymi potrebami a problémami správania. Potrebujeme preto rozšíriť kompetencie učiteľov o nové metódy a prístupy práce s týmito žiakmi a zvýšiť ich záujem o prírodovedné predmety a anglický jazyk. Potrebujeme humanizovať vyučovací proces prelomiť komunikačné bariéry. Veríme, že to pomôže učiť žiakov efektívnejšie a zvýši level vzdelania aj u marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom je prepojiť prírodovedné predmety a anglický jazyk a zároveň využívať nové moderné technológie, ktoré veríme, že motivujú žiakov k učeniu sa. Naša škola by chcela podporiť rozvoj tých kompetencií učiteľov, ktoré sú preto relevantné v súčasnej situácií. Chceli by sme nadviazať kontakt so školami z iných krajín, ktoré sú v podobnej situácií. V zdieľaní najvhodnejších metód a prístupov pomôže vyriešiť diskutované problémy s integráciou rómskych žiakov. Tiež by sme chceli, aby naši učitelia učili zaujímavo a motivujúco, aby boli pre žiakov dobrým príkladom do budúcna. Do mobility boli vybraní piati účastníci: Prvé tri účastníčky sú vyučujúce prírodovedných predmetov fyzika, biológia, geografia a chémia. Majú 33, 9 a 10 ročnú pedagogickú prax a vnímajú potrebu obohatiť svoje kompetencie o nové metódy vyučovania. Ich jazyková úroveň zabezpečuje možnosť využívať metódu CLIL v našej škole. Ďalšou účastníčkou je učiteľka anglického jazyka, ktorá má 9 ročnú pedagogickú prax na Slovensku aj v zahraničí. Chcela by zatraktívniť, zefektívniť obohatiť hodiny anglického jazyka využívaním nových moderných technológií a vytvoriť v budúcnosti jazykové laboratórium, ktoré na škole chýba. Piatou účastníčkou je skúsená učiteľka anglického jazyka s 20 ročnou praxou, ktorá potrebuje nabudiť a získať nové metódy práce so žiakmi z marginalizovavanej romskej komunity a zo zvýhodneného rómskeho prostredia. Účastníci budú šíriť a hodnotiť výsledky a kompetencie nadobudnuté tréningom prostredníctvom: 1. školských a miestnych novín z účelom zvýšenia záujmu o učenie sa anglického jazyka 2. učitelia zabezpečia semináre pre kolegov, kde budú zdieľať nové metódy, zručnosti a vedomosti 3. učitelia zorganizujú otvorené hodiny pre kolegov a rodičov 4. učitelia zorganizujú diskusiu so študentmi o živote v Británií 5. učitelia budú pripravení diskutovať s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s učením s cieľom pomôcť im napredovať 6. budú pripravení pokračovať v spolupráci so školou v Poľsku s cieľom šíriť nové poznatky nadobudnuté na projekte 7.naša škola by chcela implementovať nové metódy do kurikula 8.Pripravia záverečnú správu pre školu obsahujúca vzdelávacie výsledky projektu 9. Pripravia záverečnú správu Národnú agentúru 10. Učitelia budú šíriť medzi kolegami a ďalšími školami informácie o možnostiach ako participovať na kurzoch pre ďalšie vzdelávanie učiteľov Výsledkom účasti našich pedagógov na vybranej mobilite budú profesionáli schopní vytvárať hodiny a materiály, ktoré budú efektívne , motivujúce a budú zároveň výzvou k učeniu sa. Škola získa reputáciu inštitúcie, ktorá je schopná pracovať s problémovými žiakmi pochádzajúcimi z rôzného prostredia, schopná uplatňovať nové metódy a nové technológie vo vyučovaní a tým ich pripravovať na budúcnosť a život v EU.
Koordinátor:Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou