Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozšírenie profesijných kompetencií učiteľa angličtiny
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035163
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Znalosť cudzích jazykov patrí v súčasnosti medzi kľúčové kompetencie pri uchádzaní sa o kvalitné pracovné miesto na domácom alebo zahraničnom trhu práce. Predpokladom pre úspešné zvládnutie cudzieho jazyka je odborne a jazykovo zdatný učiteľ. Z toho dôvodu si vedenie školy uvedomuje nevyhnutnosť profesijného rastu svojich zamestnancov a ich celoživotného vzdelávania a podporuje ich zapájanie do projektov, ktoré im takýto rast umožnia. Žiadny iný kurz, seminár ani školenie nemá taký účinok ako kurz organizovaný v krajine, v ktorej sa tým jazykom hovorí. Naši učitelia cudzích jazykov sú si vedomí, že súčasným trendom vo vyučovaní cudzích jazykov je nahrádzanie tradičných foriem vyučovania modernejšími a efektívnejšími a zároveň kreatívnymi, s ktorými im kurzy vo Veľkej Británii pomôžu oboznámiť sa . Okrem iného v súčasnosti, hlavne v školskej praxi, vystupuje do popredia význam spoznávať iné kultúry, formovať toleranciu k iným národom a ich tradíciám a priblížiť iné kultúry žiakom. Nemenej dôležitým cieľom projektu je internacionalizácia školy - nadviazanie spolupráce s kolegami a školami z iných Európskych krajín a preberanie dobrých príkladov z praxe. Účastníkmi projektu budú 2 učitelia angličtiny, keďže angličtina je v súčasnosti jediným cudzím jazykom, z ktorého sa na Slovensku povinne maturuje a zároveň býva komunikačným jazykom projektov Erasmus+, do ktorého sa naša škola snaží zapájať aj našich žiakov, čím sa zvyšuje ich medzinárodná mobilita. Učitelia budú vyberaní vo formálnom výbere na základe kritérií - dĺžka praxe, ochota pracovať na svojom odbornom raste, predchádzajúcich aktivitách a na základe ich schopnosti odovzdávať vedomosti pútavou formou. Učitelia sa zúčastnia 2 rôznych kurzov, organizovaných školou Bell v Cambridge, vo Veľkej Británii, keďže sa jedná o školu s dlhoročnou tradíciou v príprave učiteľov anglického jazyka, ktorá má vynikajúce renomé, keďže poskytuje učiteľom možnosť oboznámiť sa modernými a inovatívnymi tredami v jazykovom vyučovaní. Jej prostredie spĺňa našu požiadavku internacionalizácie školy, pretože učitelia budú mať jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s kolegami z iných krajín, vymeniť si s nimi svoje pedagogické skúsenosti, prípadne nadviazať dlhodobejšiu spoluprácu. Kompetencie získané účastníkom kurzu Language and Methodology Refresher sú: - rozvoj jazykových zručností učiteľa a napredovanie vo sebavzdelávaní, - rozšírenie metód a foriem práce, inovatívnych vyučovacích metód používaných pri vyučovaní angličtiny, - lepšia informovanosť o vzdelávacom systéme iných európskych krajín, - vymieňanie si pracovných materiálov na medzinárodnej úrovni, - rozvoj profesijných kompetencií využívaných na identifikáciu bežných chýb a rozvoj 4 jazykových zručností - čítania, písania, počúvania a hovorenia, - implementácia nových kreatívnych metód a aktivít v jazykových hodinách, identifikácia nových komunikačných tém, - rozvoj pozitívnej, pracovnej atmosféry, ktorá stimuluje a povzbudzuje žiakov k maximálnemu výkonu - rozvoj interkultúrneho povedomia Kompetencie získané účastníkom kurzu Creativity in Classroom sú: - širšie chápanie podmienok a stratégií, za ktorých sa tvorivosť vyvíja - podpora kreatívneho myslenia žiakov, využívanie kreatívnych techník a motivácie pri osvojovaní si 4 jazykoých zručností, - rozvoj medzikultúrneho povedomia, vrátane sociálnej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, - zlepšenie angažovanosti žiaka na vyučovaní vo vzdelávacom kontexte, - väčšia schopnosť vybrať učebný materiál a použitie materiálov, ktoré pomáhajú rozvíjať tvorivosť študentov, - rozšíriť vlastných schopnosti k využívaniu inovačných metód vo vyučovaní a v praxi a prínos pre ďalších učiteľov na miestnej aj regionálnej úrovni, - posilnenie medzinárodnej spolupráce a rozvoja v oblasti vzdelávania Očakáva sa dopad projektu na viacerých zainteresovaných: na učiteľov - účastníkov kurzu, ich kolegov a školu, na žiakov školy a na verejnosť. Pre učiteľov účasť na kurzoch prinesie možnosť rozšíriť si svoje profesijné kompetencie, rozvíjať hlbšie kultúrne povedomie a rozšíriť škálu techník pre výučbu vo svojom vlastnom vzdelávacom kontexte. Nové techniky a materiály budú pôsobiť motivačne na proces osvojovania si angličtiny žiakmi na vyučovacích hodinách angličtiny, na rozvoj ich tvorivosti. Sprostredkovane a pomocou nových materiálov rozšíri sa interkultúrne povedomie žiakov. Nové metódy pomôžu aj iným učiteľom angličtiny v skvalitnení ich vyučovacieho procesu. Dopad na školu bude značný aj z dlhodobého hľadiska, keďže účasťou na kurzoch sa pre školu otvára možnosť nadviazať partnerstvo medzi školami, učiteľmi z iných krajín Európy, alebo so školou v mieste konania kurzu, prípadne nájsť si partnerskú organizáciu, ktorá by v budúcnosti poskytla prax pre našich študentov. Kvalitné jazykové vzdelávanie zvyšuje prestíž školy v očiach verejnosti, čím sa škola stane atraktívnejšou pre budúcich prvákov, keďže poskytuje kvalitné jazykové vzdelávanie.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Ružomberok