Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AHEAD - internacionAlizáciou k európskym Hodnotám, modErnizáciou vyučovAnia ku kvalite vzDelávania
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035140
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12225 €
Sumár projektu:Dnešný svet si pýta samostatných, zodpovedných ľudí s komunikačnými a jazykovými zručnosťami, s vôľou sa neustále vzdelávať, schopných efektívne pracovať v tíme, schopných pracovať v multikultúrnom prostredí. Veríme, že táto potreba sa bude časom ešte prehlbovať. Preto je potrebné rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, a to nielen jazykového smeru. Chceme skvalitniť pripravenosť žiakov pre budúci pracovný trh. Na to, aby naši žiaci boli žiadaní na ďalších stupňoch vzdelávania, aby sa stali platnými občanmi európskeho spoločenstva, musí byť naša škola aktívna aj v internacionálnom kontexte a využívať možnosti medzinárodnej spolupráce, výmeny skúseností a nadobúdať nové partnerstvá. Škola prijala strategické rozhodnutie vydať sa na cestu internacionalizácie a modernizácie vyučovania, a takto sa zaradiť medzi školy európskeho typu, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť učiť pre budúce generácie. Celý tento proces sme naštartovali v predchádzajúcom projektovom období a jeho prvým krokom bol projekt - Implementácia prvkov metódy CLIL do vyučovacieho procesu. Z jeho realizácie vyvstali ďalšie potreby, ktoré korešpondujú s našimi strategickými cieľmi, a preto sú súčasťou nášho ďalšieho projektového zámeru. Rozhodli sme sa, že chceme naštartovať aj proces internacionalizácie školy, a tak sa zaradiť medzi projektovo priateľské školy a smerovať k využívaniu školských partnerstiev. Z názvu nášho projektu sme vybrali heslo AHEAD, pretože učitelia našej školy vedia, že je potrebné ísť vpred, a že každá nová príležitosť bude vyvolávať potrebu sa neustále zlepšovať a napredovať. Náš projekt sme zamerali na dôležitý prvok v procese učenia. Na učiteľov samotných a na rozvoj ich odborných znalostí, praktických zručností a európskych postojov. Na splnenie cieľa ponúkať atraktívny vzdelávací program a prostredníctvom neho uspokojiť očakávania rodičov v oblasti aktivizácie školy vo využívaní inovatívnych metód a v oblasti medzinárodnej spolupráce, sme identifikovali potreby, na ktoré sme nasmerovali plán našich aktivít: - Potrebujeme zlepšiť jazykovú kompetenciu učiteľov nejazykových smerov, a tak zvýšiť frekvenciu využívania jazyka s dôrazom na plynulosť a presnosť výberu jazykových prostriedkov. Aby sme udržali zlepšovanie vyučovacieho procesu, je potrebné posilniť sebavedomie a istotu učiteľov v používaní jazyka na hodinách matematiky a fyziky. -Potrebujeme skvalitniť a metodicky posilniť vyučovanie anglického jazyka a nového predmetu aplikovaná angličtina, aby sa prostredníctvom nových techník, vedomostí a zručností pedagógov zlepšila jazyková príprava žiakov. -Potrebujeme metodickú prípravu pre učiteľov, ktorí začínajú aktívne využívať prvky metódy CLIL, a tak napĺňať ciele využívania inovatívnych metód výučby. -Potrebujeme sa porovnať, získať skúsenosti, poznatky a následne ich aplikovať na naše podmienky, nájsť si partnerov pre plnenie zámerov v oblasti školských partnerstiev, a tak dosahovať ciele vo sfére internacionalizácie. Priamo do aktivít pokrývajúcich identifikované potreby bude zapojených celkovo 13 pedagógov, avšak aktivity bude podporovať celý tím učiteľov a vedenie školy. Učitelia sa zúčastnia špecificky zameraných štrukturovaných kurzov na jazykové alebo metodické vzdelávanie. V následnej fáze delegujeme našich kolegov na job-shadowing do partnerských škôl. Nakoľko máme skúsený projektový tím, projekt sme časovo rozvrhli na ročné obdobie, pretože chceme promptne reagovať na nové možnosti, ktoré nám výstupy projektu prinesú. Mobility sa budú realizovať na základe vlastnej iniciatívy učiteľov, čím dosiahneme kvalitné výstupy projektu. Okamžitým prínosom projektu bude zlepšenie odborných zručností učiteľov, účastníkov mobilít a prostredníctvom diseminácie aj ostatných kolegov. Prinesú skvalitnenie práce prostredníctvom rozšírenia znalostí a skúseností s inovatívnymi metódami a prostredníctvom rozvoja jazykových kompetencií učiteľov odborných predmetov. K zlepšeniu motivovanosti žiakov, budú pedagógovia využívať väčšie portfólio nových techník a aktivít. Prostredníctvom hospitácií škola odhalí svoj potenciál pre zlepšenie a aplikovanie pozitívnych vzorov. Kolegovia si uvedomia potrebu sebarozvoja a sebahodnotenia, čim budú motivovanejší a spokojnejší vo svojej práci. Zo strednodobého pohľadu si škola od projektu sľubuje kvalitnejšie podmienky vzdelávania pre svojich žiakov, spokojnejších rodičov, erudovanejších zamestnancov a naštartovanie internacionalizácie školy prostredníctvom zapojenia sa do projektových riešení školských partnerstiev či využitia eTwinningu. V dlhodobom výhľade bude škola profitovať skvalitnením svojho imidžu a zlepšením výsledkov práce, a tak sa stane príkladom pre ostatné školy v regióne.
Koordinátor:Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
Komárno