Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otvorme sa pre svet, My&Vy
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035139
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6460 €
Sumár projektu:Projekt „Otvorme sa pre svet, My&Vy“ je orientovaný na riešenie problematiky výučby cudzích jazykov a projektového manažmentu na Súkromnom Gymnáziu Železiarní Podbrezová. Na túto oblasť sme sa rozhodli orientovať vzhľadom na významnú úlohu znalosti cudzích jazykov v súčasnej globálnej spoločnosti a potrebu budovania nových partnerstiev v rámci Európy. Ako hlavný cieľ projektu sme definovali: Zvýšiť kompetencie pedagogických zamestnancov školy v oblastiach projektového manažmentu a progresívnych metód výučby anglického jazyka. Hlavný cieľ projektu v sebe zahŕňa viaceré čiastkové oblasti, ktorým prislúchajú špecifické ciele projektu: 1. Poskytnúť učiteľom SGŽP vysokokvalitné vzdelávanie pre rozvoj ich kompetencií v stanovených kľúčových oblastiach. 2. Aplikovať získané kompetencie do vyučovacieho procesu a do procesov riadenie školy. 3. Zapracovať kvalitatívnu zmenu vo výučbe a riadení SGŽP. Projektu sa zúčastnia: Jedna vyučujúca, ktorá sa zúčastní kurzu zameraného na rozvoj manažérskych kompetencií a budovanie sietí kontaktov naprieč Európou. Potreba absolvovania tohto kurzu vyplýva z nedostatku kapacít na riadenie väčších európskych projektov, ktoré by mali významné benefity na rozvoj školy. Dve vyučujúce anglického jazyka, pričom každý z nich absolvuje jeden štruktúrovaný kurz v krajine, kde môže získať okrem štúdia jazyka ako takého aj hlbšie kultúrne povedomie, výslovnosť a ďalšie špecifické aspekty jazyka. Prvý účastník projektu pre anglický jazyk sa vzhľadom na svoju primárnu potrebu rozšíriť výučbu anglického jazyka aj o dimenziu medzikultúrneho povedomia zúčastní kurzu s názvom „Oživovanie britskej kultúry“. Druhý účastník projektu absolvuje kurz „IKT zručnosti – Využitie technologických nástrojov“ zameraný na podporu používania najmodernejších technológií v oblasti výučby anglického jazyka s možným presahom do iných predmetov. Hlavným výstupom projektových aktivít budú jazykové kompetencie učiteľov a nové metódy výučby anglického jazyka. Kompetencie učiteľov budú následne súčasťou vzdelávacieho procesu, dobrá prax bude zapracovaná do pedagogickej dokumentácie a šírená aj ďalším učiteľom cudzích jazykov. Výstupom projektu bude tiež posun v schopnosti školy riadiť európske projekty, čo sa premietne v rozsahu podaných prihlášok v nasledujúcom roku. Dlhodobým dopadom projektu bude pre pedagógov celková zmena prístupu k výučbe cudzích jazykov a zlepšenie ich jazykových zručností. Pre žiakov to bude taktiež znamenať zlepšenie ich jazykových zručností, a tým aj zlepšenie ich študijných výsledkov a následne ich zvýšenie kompetencií ako absolventov gymnázia. Získajú väčšiu možnosť výberu kvalitnej vysokej školy alebo neskôr zamestnania. Škola sa otvorí smerom do zahraničia, zlepšia sa jej schopnosti prijímať zmeny a taktiež sa zvýši aj hodnota ľudského kapitálu školy.
Koordinátor:Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová
Podbrezová