Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učme angličtinu moderne a inšpiratívne
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA101-035136
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Sumár projektu:Projekt "Učme angličtinu moderne a inšpiratívne" budeme na našej škole realizovať od 1.6.2017 do 31.5.2018, celkovo 12 mesiacov. V rámci projektu sa dvaja učitelia anglického jazyka zúčastnia mobilít - vzdelávacích kurzov pod názvom Language And Methodology For Teachers Of English v partnerskej škole Anglolang Academy of English v Scarborough, UK. Jednou z hlavných priorít koncepcie rozvoja našej školy je zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka. Cieľom nášho projektu je prostredníctvom mobilít zvýšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností účastníkov, ktoré budú následne transformovať do výučby na našej škole a spolupráce s inými zahraničnými školami na platforme eTwinning. Projektový tím bude pozostávať z 5 členov: vedenia školy - riaditeľky a zástupkyne školy, dvoch účastníkov mobilít a ekonómky školy. Účastníci mobilít sú skúsené učiteľky anglického jazyka, ktoré realizujú takmer celú výučbu anglického jazyka na našej škole. Pri výučbe úzko spolupracujú, robia najdôležitejšie rozhodnutia, týkajúce sa smerovania a spôsobu výučby anglického jazyka na škole. Snažia sa neustále odborne rásť a kreatívnym prístupom motivovať žiakov k učeniu sa. Jeden z účastníkov je vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov. Jej úlohou bude koordinovať projekt. Vedenie školy bude zodpovedné za vypracovanie projektového zámeru a jeho realizáciu. Finančnými transakciami bude poverená ekonómka školy. Počas prípravnej fázy projektový tím požiada o finančnú podporu v národnej agentúre a požiada o Europass mobilitu. Po schválení projektu a podpísaní zmlúv medzi zúčastnenými stranami, pripraví rozpočet projektu, zabezpečí dopravu, poistenie, vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie počas mobilít, zrealizuje finančné transakcie a jazykovú, kultúrnu, sociálnu a bezpečnostnú prípravu účastníkov mobilít. Počas mobilít budú účastníci v kontakte s vedením školy prostredníctvom internetu. Vedenie bude prijímať správy z mobilít s pripojenou fotodokumentáciou. Účastníci mobilít okrem absolvovania vzdelávania využijú príležitosť na hľadanie vhodnej zahraničnej partnerskej školy pre medzinárodnú spoluprácu eTwinning. V druhej časti projektu, po ukončení mobilít, budú účastníci aplikovať získané poznatky do praktickej výučby na našej škole. Nadobudnuté kompetencie budú priebežne zdieľať s ostatnými učiteľmi školy v rozhovoroch, príspevkami na pracovných poradách a zasadnutiach predmetových komisií. Účastníci mobilít požiadajú o uznanie kreditov za vzdelávanie v zahraničí. Projekt bude mať dopad i na komunitu rodín žiakov a našej obce. Jeho výsledky budeme s touto komunitou zdieľať prostredníctvom zmien v učebných osnovách a koncepcii rozvoja školy, webovej stránky školy, špeciálneho dvojjazyčného čísla školského časopisu a miestneho spravodajcu. Na regionálnej úrovni sa o poznatky a skúsenosti z projektu podelíme na metodickom stretnutí, ktoré zorganizuje naša škola pre učiteľov anglického jazyka z okolitých škôl. Výsledky projektu plánujeme zverejniť i na platforme VALOR. Prostredníctvom internetu chceme zostať v kontakte s partnerskou školou a po skončení projektu ju informovať o jeho výsledkoch. Počas projektu budeme využívať metódy rozhovoru, pozorovania, dotazníky, použijeme nástroje hodnotenia Europass mobilita a jazykový pas. Z hľadiska dlhodobého rozvoja školy bude úspešná realizácia tohto projektu významným posunom k modernizácii a inovácii nielen výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i k inšpirácii učiteľov a žiakov k nadšenej práci a spolupráci na pôde našej školy i v regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
Koordinátor:Základna škola s materskou školou, Kocovce 380
Kočovce